Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

Report this content

Delårsperioden 1 januari – 30 september 2019

  • Substansvärdet ökade med 0,2 procent och uppgick till 5.698 Mkr motsvarande 125 kronor per aktie
  • SIX Return Index steg med 23,0 procent
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,56 (15,48) kronor

Tredje kvartalet 2019

  • Substansvärdet minskade med 1,4 procent
  • SIX Return Index steg med 2,0 procent

SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 0,2 PROCENT

Koncernens substansvärde uppgick den 30 september 2019 till 5.698 Mkr (5.923 Mkr den 31 december 2018) motsvarande 125 kronor per aktie[1], vilket är en ökning med 0,2 procent justerat för lämnad utdelning sedan utgången av 2018 (130 kronor per aktie den 31 december 2018). Detta är 22,8 procentenheter sämre än SIX Return Index som steg med 23,0 procent under motsvarande period. Under årets tredje kvartal minskade substansvärdet med 1,4 procent. SIX Return Index steg under motsvarande period med 2,0 procent.

De första nio månaderna 2019 kännetecknades av god riskaptit och en stark men slagig börsutveckling, styrd på nedsidan av svagare makrosiffror och på uppsidan av stimulansåtgärder och låg ränta. Inför 2019 var Öresund positionerat för en svagare konjunktur med en övervikt mot icke-cykliska bolag och en stor andel likvida medel, vilket har resulterat i att Öresunds värdepappersportfölj inte har hängt med i uppgången. Därtill har ett antal bolag i värdepappersportföljen haft det tufft på grund av såväl bransch- som företagsspecifika anledningar. En accentuerande global avmattning av konjunkturen i kombination med geo- och handelspolitisk oro gör att vi fortsatt bedömer nedsidan större än uppsidan den närmaste tiden. Vi tror dock att flera av Öresunds innehav i värdepappersportföljen är väl rustade för att utvecklas bra i en svagare konjunktur.

Större[2] positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden, 1 januari – 30 september 2019, hade innehaven i Fabege, Ovzon, Svolder, Intrum och Scandi Standard. Större negativ påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Catena Media, Attendo, Bulten och Bahnhof.

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 september 2019 var 118,60 kronor (129,40 kronor den 31 december 2018), vilket innebar en totalavkastning om -5 (15) procent under delårsperioden.

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 SEPTEMBER 2019

Antal aktier Ägarandel kapital, % Kurs, kr[3] Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege 5 000 000 1,5 162,30 812 18 14,2
Scandi Standard  10 000 000 15,1 68,90 689 15 12,1
Bilia 8 500 000 8,3 77,90 662 15 11,6
Ovzon 5 009 426 14,9 65,40 328 7 5,7
Insr Insurance Group[4] 33 530 000 24,9 8,68 291 6 5,1
Storebrand[4] 4 500 000 1,0 61,95 279 6 4,9
Svolder 2 432 300 9,5 107,80 262 6 4,6
Attendo 5 650 000 3,5 42,92 242 5 4,3
Catena Media 5 200 000 8,9 46,18 240 5 4,2
NRC Group[4] 4 000 000 7,4 59,62 238 5 4,2
Övriga noterade värdepapper 1 148 25 20,1
Summa noterade värdepapper 5 191 114 91,1
Onoterade värdepapper - - -
Övriga tillgångar och skulder, netto[5] 506 11 8,9
Totalt 5 698 125 100,0

Delårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.  

Stockholm den 11 oktober 2019

Investment AB Öresund (publ)

Nicklas Paulson
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, telefon 08 – 402 33 00.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av företagets revisorer.

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2019 klockan 08.00 CET.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (191.700 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,0 kronor per aktie.

[2] Överstigande 50 Mkr.

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Aktierna är noterade på Oslo Börs och kursen per aktie i norska kronor var i Insr Insurance Group 8,04, Storebrand 57,36 och NRC Group 55,20.

[5] Varav likvida medel uppgick till 514 Mkr.