Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

Report this content
  • Substansvärdet minskade med 2,2 procent och uppgick till 5.791 Mkr motsvarande 127 kronor per aktie
  • SIX Return Index steg med 13,2 procent
  • Resultatet per aktie uppgick till -2,90 (-4,13) kronor

SUBSTANSVÄRDET MINSKADE MED 2,2 PROCENT

Koncernens substansvärde uppgick den 31 mars 2019 till 5.791 Mkr (5.923 Mkr den 31 december 2018) motsvarande 127 kronor per aktie[1], vilket är en minskning med 2,2 procent sedan utgången av 2018 (130 kronor per aktie den 31 december 2018). Detta är 15,4 procentenheter sämre än SIX Return Index som steg med 13,2 procent under motsvarande period.

Senhösten 2018 präglades av en negativ börsutveckling med en allmän oro för en konjunkturavmattning. Första kvartalet 2019 kännetecknades av att riskaptiten återvände. Cykliska bolag gick betydligt bättre än defensiva bolag. Eftersom Öresund inför 2019 var positionerat för en sidledes konjunktur, med en övervikt mot icke-cykliska bolag och en stor andel likvida medel, resulterade detta i att Öresunds värdepappersportfölj inte hängde med i den kraftiga uppgången under årets första kvartal. Vi tror dock på en något svagare konjunktur framöver vilket i så fall borde gynna Öresunds värdepappersportfölj.

Större[2] positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden, 1 januari – 31 mars 2019, hade innehaven i Fabege, Svolder och Intrum. Större negativ påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Catena Media och Attendo.

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 mars 2019 var 132,00 kronor (129,40 kronor den 31 december 2018), vilket innebar en totalavkastning om 2 (-3) procent under delårsperioden.

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MARS 2019

Antal aktier Ägarandel kapital, % Kurs, kr[3] Marknadsvärde, Mkr Marknads­värde, kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege 5 600 000 1,7 134,72 754 17 13,0
Bilia 8 500 000 8,3 79,25 674 15 11,6
Svolder 4 600 000 18,0 108,22 498 11 8,6
Scandi Standard  7 797 497 11,8 60,80 474 10 8,2
Catena Media 4 863 047 8,6 64,60 314 7 5,4
Insr Insurance Group[4] 33 530 000 24,9 8,17 274 6 4,7
Bahnhof 10 000 000 9,3 24,75 248 5 4,3
Attendo 5 000 000 3,1 46,62 233 5 4,0
Bulten 2 900 000 13,8 79,60 231 5 4,0
Övriga noterade värdepapper 1 274 28 22,0
Summa noterade värdepapper 4 973 109 85,9
Onoterade värdepapper 
Acne Studios[5] 360 8 6,2
Summa onoterade värdepapper 360 8 6,2
Övriga tillgångar och skulder, netto[6] 457 10 7,9
Totalt 5 791 127 100,0

Delårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.  

Stockholm den 10 april 2019

Nicklas Paulson
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, telefon 08 – 402 33 00.  


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[2] Överstigande 50 Mkr.

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Aktierna är noterade på Oslo Börs och kursen motsvarar 7,60 norska kronor per aktie.

[5] Öresund har överenskommit att avyttra aktieinnehavet i Acne Studios Holding AB till IDG Capital och I.T Group, som har förbundit sig att förvärva aktierna så snart nödvändiga tillstånd för affärens genomförande erhållits, vilket förväntas ske senast sex månader från den 23 december 2018.

[6] Varav likvida medel uppgick till 464 Mkr.