Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Report this content

Delårsperioden 1 januari – 31 mars 2022

  • Substansvärdet minskade med 16,8 procent och uppgick till 5.554 Mkr motsvarande 122 kronor per aktie
  • SIX Return Index sjönk med 14,0 procent
  • Resultatet per aktie uppgick till -24,74 (14,55) kronor
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MARS 2022
Antal aktier Ägarandel kapital, % Kurs, kr[1] Marknads-värde, Mkr Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 9 860 000 9,6 134,20 1 323 29 23,8
Musti Group[2] 1 710 309 5,1 248,74 425 9 7,7
Catena Media[3] 5 700 000 7,5 47,63 421 9 7,6
Stenhus Fastigheter 20 729 777 8,3 18,62 386 8 6,9
Scandi Standard 10 100 000 15,3 35,55 359 8 6,5
SEB 3 100 000 0,1 102,20 317 7 5,7
Ovzon 6 089 828 11,9 50,30 306 7 5,5
Nordnet 1 600 000 0,6 169,45 271 6 4,9
Bahnhof 7 375 000 6,9 34,80 257 6 4,6
Q-linea 2 234 000 7,6 78,00 174 4 3,1
Övriga noterade värdepapper 701 15 12,6
Summa noterade värdepapper 4 941 109 89,0
Onoterade värdepapper 244 5 4,4
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 369 8 6,6
Totalt 5 554 122 100,0
SUBSTANSVÄRDET MINSKADE MED 16,8 PROCENT

Koncernens substansvärde uppgick den 31 mars 2022 till 5.554 Mkr (6.678 Mkr den 31 december 2021) motsvarande 122 kronor per aktie[5], vilket är en minskning med 16,8 procent sedan utgången av 2021 (147 kronor per aktie den 31 december 2021). Detta är 2,8 procentenheter sämre än SIX Return Index som sjönk med 14,0 procent under motsvarande period.

Inledningen av 2022 har präglats av stor geopolitisk oro efter den fruktansvärda invasionen av Ukraina som har medfört ett enormt mänskligt lidande. Orosmolnen som funnits en tid i ekonomin i form av högre energi- och råvarupriser, problem i de globala försörjningskedjorna och stigande fraktpriser har accelererat efter invasionen. Detta har gjort att inflationen har rört sig uppåt i snabb takt. Den amerikanska centralbanken har signalerat om minskade obligationsköp och räntehöjningar framöver och de globala aktiemarknaderna har fallit. Situationen i Ukraina har skakat omvärlden och medför, förutom den mänskliga tragedin, negativa effekter på den europeiska ekonomin. En eskalerad konflikt kommer att få ekonomiska konsekvenser för omvärlden och nuvarande vinstprognoser kommer sannolikt att revideras ned. Breda och kraftiga prisökningar gör att den disponibla inkomsten minskar. Kostnadsökningar för företagen kommer sannolikt inte kunna slussas fullt ut till slutkunden vilket resulterar i krympande marginaler. Det finns en risk för stagflation om det här blir utdraget. Öresunds innehav har en begränsad ekonomisk exponering mot Ryssland och Ukraina men självklart påverkas bolagen av den utveckling som nu sker i vår omvärld. I en stökig omvärld som denna är det av ännu större vikt att investera i bolag med konkurrenskraftiga affärsmodeller till attraktiva värderingar.

Någon större positiv påverkan, överstigande 50 Mkr, på substansvärdet under delårsperioden 1 januari – 31 mars 2022 hade inte något av innehaven. Större negativ påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Bilia, Stenhus Fastigheter, Musti Group, Q-linea, Ovzon, Scandi Standard, SEB, Catena Media och Vimian Group.

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 mars 2022 var 128,80 kronor (145,80 kronor den 31 december 2021), vilket innebar en totalavkastning om -12 (12) procent under delårsperioden.

Delårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.

Stockholm den 13 april 2022

Investment AB Öresund (publ)

Nicklas Paulson
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, telefon 08 – 402 33 00.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2022 klockan 08.00 CET.

[1] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[2] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 24,06.

[3] Uppgifterna avseende ”Marknadsvärde, Mkr”, ”Kr/aktie” och ”Andel, %” inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 29,30 kronor per teckningsoption.

[4] Varav likvida medel uppgick till 388 Mkr.

[5] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
  Den 31 mars 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 843.584 till en genomsnittlig köpkurs om 151 kronor per aktie.