Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) avyttrade 2.333.526 aktier motsvarande 5,8 procent av kapitalet och rösterna i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) (”IES”) den 14 februari 2019. Öresund äger därefter inte några aktier i IES.

Stockholm den 15 februari 2019

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00

Denna information offentliggörs också via Finansinspektionen.

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2019
klockan 08.45 CET.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar