Flaggningsmeddelande

Report this content

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) avyttrade 415.000 B-aktier i Svolder AB (publ) (”Svolder”) den 11 oktober 2019. Öresund äger därefter 1.780.133 B-aktier motsvarande 7,0 procent av kapitalet och 4,8 procent av rösterna i Svolder.

Stockholm den 14 oktober 2019

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Denna information offentliggörs också via Finansinspektionen.

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 oktober 2019 klockan 08.50 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar