Flaggningsmeddelande

Report this content

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) har genom en riktad emission förvärvat 195.383.277 stamaktier i Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”) den 22 mars 2021. Öresund äger därefter 195.383.277 stamaktier motsvarande 9,1 procent av såväl kapitalet som rösterna i Oscar Properties.

Stockholm den 23 mars 2021

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Denna information offentliggörs också via Finansinspektionen.

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2021 klockan 08.50 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar