Investment AB Öresund: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

* Substansvärdet ökade med 6 procent till 310 kronor per aktie * 5 procentenheter sämre än index             5 PROCENTENHETER SÄMRE ÄN INDEX Koncernens substansvärde uppgick den 30 juni 2003 till 310 kronor per aktie[1], vilket är en ökning med 6 procent, justerat för lämnad utdelning, sedan den 31 december 2002 (312 kronor den 31 december 2002). Detta var 5 procentenheter sämre än Findatas avkastningsindex, som under det första halvåret steg med 11 procent. Under det andra kvartalet ökade substansvärdet med 34 kronor per aktie, justerat för lämnad utdelning, vilket motsvarar en uppgång med 12 procent. Findatas avkastningsindex steg under motsvarande period med 20 procent.   Störst positiv påverkan på substansvärdet under det första halvåret 2003 hade innehaven i Custos, Drott, Perbio Science, Hagströmer & Qviberg och Wihlborgs. Inget innehav har påverkat substansvärdet väsentligt negativt.   Börskursen den 30 juni 2003 var 295 kronor (318 kronor den 31 december 2002).   Vid antagande om att de syntetiskt återköpta aktierna, 157.475 aktier, varit inlösta skulle substansvärdet per den 30 juni 2003 ha uppgått till 310 kronor per aktie. Detta substansvärde är beräknat på 9.408.308 aktier.   Efter rapportperiodens utgång har det inte skett några väsentliga händelser att rapportera om.     SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 JUNI 2003  

  Aktie   Antal   Kurs, kr Marknads- värde, Mkr   Kr/aktie   Andel, %
Wihlborgs 7 751 200 73,50 570 60 19,2
Drott[1] 5 146 500 101,00 520 54 17,5
SCA A 1 400 000 274,00 383 40 13,0
Custos 1 743 235 152,50 266 28 9,0
Sapa 1 495 300 161,00 241 25 8,1
SkiStar 1 148 300 150,00 172 18 5,8
Hagströmer & Qviberg 1 826 092 76,00 139 15 4,7
Custos inlösenaktier 528 978 200,00 106 11 3,6
Nobia 1 400 000 60,00 84 9 2,8
Avanza 6 019 847 13,40 81 8 2,7
Övriga värdepapper     358 37 12,1
Övriga tillgångar och skulder, netto     45 5 1,5
Totalt     2 965 310 100,0

 
  [1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 9.565.783 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund. [2] Varav 14.700 A-aktier.      Rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar