Investment AB Öresund (publ): Bokslutskommuniké 2002

Report this content

 •         Substansvärdet minskade med 7 procent till 312 kronor per aktie
 •         29 procent bättre än index
 •         Föreslagen utdelning om 20,00 (23,50) kronor per aktie
       
 •  

   
   
  29 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX
  Öresundkoncernens substansvärde uppgick den 31 december 2002 till 312 kronor per aktie[1] (361 kronor den 31 december 2001). Substansvärdet minskade med 7 procent under 2002, justerat för lämnad utdelning. Detta var 29 procent bättre än Findatas Avkastningsindex, som under året sjönk med 36 procent. Under det fjärde kvartalet ökade substansvärdet med 26 kronor per aktie, vilket motsvarar 9 procent. Findatas Avkastningsindex steg under motsvarande period med 11 procent. Störst positiv påverkan på substansvärdet under året hade innehaven i SkiStar, Sapa, Wihlborgs och SCA. Störst negativ påverkan hade innehaven i Perbio Science, Skandia, Quartz Pro, Hagströmer & Qviberg och Ericsson.
   
  Börskursen den 31 december 2002 var 318 kronor (315 kronor den 31 december 2001).
   
  Vid antagande om att de syntetiskt återköpta aktierna, 136.350 aktier, varit inlösta skulle Öresunds substansvärde per den 31 december 2002 ha uppgått till 312 kronor per aktie. Detta substansvärde är beräknat på 9.429.433 aktier.
   
  Efter rapportperiodens utgång har det inte skett några väsentliga händelser att rapportera om.
   
  STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTDELNING
  Styrelsen föreslår årets bolagsstämma en utdelning om 20,00 (23,50) kronor per aktie. Utdelningssänkningen motiveras av den förändrade skattesituationen för investmentföretag samt lägre erhållna utdelningar under 2002.
   
  SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 DECEMBER 2002
   


   
  Aktie
   
  Antal
   
  Kurs, kr
  Marknads-
  värde, Mkr
   
  Kr/aktie
   
  Andel, %
  Wihlborgs
  6 800 900
  77,00
  524
  55
  17,5
  Drott B
  4 776 600
  97,00
  463
  49
  15,5
  SCA A[2]
  1 400 000
  294,00
  411
  43
  13,8
  Perbio Science
  3 017 036
  99,00
  299
  31
  10,0
  Sapa
  1 495 300
  160,00
  239
  25
  8,0
  SkiStar
  1 197 300
  153,50
  184
  19
  6,2
  Hagströmer & Qviberg
  1 826 092
  70,00
  128
  13
  4,3
  HQ Fonder
  1 061 741
  75,00
  80
  8
  2,7
  Custos
  570 689
  136,00
  78
  8
  2,6
  Avanza
  5 571 647
  13,50
  75
  8
  2,5
  Övriga värdepapper
   
   
  401
  42
  13,5
  Övriga tillgångar och skulder, netto
   
   
  102
  11
  3,4
  Totalt
   
   
  2 984
  312
  100,0

  [1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 9.565.783 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund.
  [2] Då omvandlingsmöjligheter från SCA A till SCA B finns har kursen för SCA B använts vid substansvärdeberäkningen.
   
   
  Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

  Prenumerera

  Dokument & länkar