Positivt utslag för Öresund i tingsrätten

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i de så kallade utdelningsmålen. Det blev ett för Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) positivt utfall där processbolaget, HQ AB, inte fick bifall för något av kraven det riktat mot Öresund. Någon reservering har inte heller skett, enligt vad som tidigare kommunicerats.

”För Öresund var detta ett väntat utfall och naturligtvis mycket glädjande för Öresund och dess aktieägare”, säger Gustav Lindner, VD för Öresund.

Nu återstår att se om processbolaget, HQ AB, kommer att överklaga domen eller ej. Ett eventuellt överklagande måste i sådant fall ske inom tre veckor. I och med att HQ AB ej fick bifall för sin talan mot Öresund åläggs de att ersätta Öresund för rättegångskostnader med 15,8 Mkr.

Stockholm den 14 december 2017

Investment AB Öresund (publ)

Gustav Lindner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Gustav Lindner, telefon 08 – 402 33 00

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2017 klockan 11.55 CET.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.