Valberedningens förslag och motiverat yttrande inför årsstämman 2018

Report this content

Valberedningens förslag samt redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2018

Bakgrund
I enlighet med gällande principer för utseende av valberedning i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund” eller ”Bolaget”) skall valberedningen bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i Bolaget. I september 2017 utsågs en valberedning bestående av:

  •  Mats Qviberg (ordförande i valberedningen), representerande Mats Qviberg med familj
  •  Sten Dybeck, representerande Sten Dybeck med familj
  •  Magnus Hybbinette, representerande Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse
  •  Astrid Ohlin, representerande sig själv

Mats Qviberg är i dag ordförande i Bolagets styrelse. Valberedningen avviker från Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) vad gäller att styrelsens ordförande även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Valberedningen har haft löpande kontakt samt ett protokollfört möte per capsulam.

Valberedningen i Bolaget framlägger följande förslag till stämman:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse
Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete. En viss föryngring av styrelsen har eftersträvats. Den föreslagna styrelsen kommer, enligt valberedningens bedömning, att ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de krav Bolagets verksamhet ställer, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, bakgrund, ålder och kön.

Valberedningen föreslår dels att antalet styrelseledamöter skall vara sju och att inga styrelsesuppleanter skall utses, dels omval av samtliga nuvarande ledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2019 samt nyval av Douglas Roos. Styrelsen föreslås således bestå av Magnus Dybeck, Anna Engebretsen, Laila Freivalds, Märtha Josefsson, Mats Qviberg, Douglas Roos och Marcus Storch. CV för den föreslagna nya ledamoten framgår på sidan 4.

Mats Qviberg föreslås fortsätta som styrelsens ordförande och Laila Freivalds föreslås fortsätta som vice ordförande i styrelsen.

Valberedningen har, för att bedöma ledamöternas oberoende, gjort en samlad bedömning i varje enskilt fall av en styrelseledamots relationer till Bolaget. Förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget bedöms av valberedningen uppfylla Kodens regler avseende oberoende (i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive i förhållande till större aktieägare):

Magnus Dybeck Oberoende ledamot
Anna Engebretsen Ej oberoende relativt större aktieägare
Laila Freivalds Oberoende ledamot
Märtha Josefsson Oberoende ledamot
Mats Qviberg  Ej oberoende relativt större aktieägare
Douglas Roos Oberoende ledamot
Marcus Storch  Oberoende ledamot

Förslag till styrelsearvoden
Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av Bolaget eller annat bolag inom Bolagets koncern, för perioden till och med utgången av årsstämman 2019, skall utgå med 280.000 (260.000) kronor till envar av styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande och med 210.000 (200.000) kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Förslag till val av revisor
Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag skall utses till revisor och att Bolagets nuvarande revisionsbolag KPMG AB omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2019. KPMG AB har meddelat att om KPMG AB väljs till revisor av stämman kommer Anders Bäckström fortsatt att vara huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens, tillika revisionsutskottets, rekommendation. Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Förslag till revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Mats Qviberg väljs till ordförande vid stämman.

--------------------                                                  

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i Investment AB Öresund (publ) (”Bolaget”) motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande. Enligt valberedningens bedömning kommer den föreslagna styrelsen att ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de krav Bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Den föreslagna styrelsen kommer att vara präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Den föreslagna styrelsen bedöms också ha erforderlig erfarenhet och kompetens avseende de speciella krav som ställs på Bolaget i egenskap av börsnoterat. Valberedningen har även eftersträvat en fortsatt jämn könsfördelning bland de stämmovalda ledamöterna. Styrelsen består i dag av tre kvinnor och tre män, och föreslås utökas med en man. Andelen kvinnor kommer därefter att vara 43 procent.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga nuvarande ledamöter; Magnus Dybeck, Anna Engebretsen, Laila Freivalds, Märtha Josefsson, Mats Qviberg och Marcus Storch samt nyval av Douglas Roos. Mats Qviberg föreslås fortsätta som styrelsens ordförande och Laila Freivalds föreslås fortsätta som vice ordförande i styrelsen.

De föreslagna ledamöterna bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter utom Anna Engebretsen och Mats Qviberg bedöms vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed Svensk kod för bolagsstyrnings regler avseende oberoende.

Stockholm i mars 2018

Valberedningen i Investment AB Öresund (publ)

Mats Qviberg
Ordförande i valberedningen

Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00

Informationen lämnades för publicering den 9 mars 2018 klockan 10.30 CET.

--------------------

Presentation av föreslagen ny styrelseledamot

Douglas Roos
Född 1968

Övriga styrelseuppdrag
Ordförande i Nyheter24-Gruppen.

Styrelseledamot i Inerventions AB och Netric Sales AB.

Arbetslivserfarenhet
Arbetande ordförande Nyheter24-Gruppen, Verkställande direktör Ladbrokes Nordic,
t.f. Lektor i EU-rätt Stockholms Universitet samt Case handler EU-kommissionen.

Utbildning
Jur kand Stockholms Universitet, EU-rättsstudier i Nederländerna och Belgien.

Oberoende
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav i Investment AB Öresund: 0