Bokslutskommuniké 2017

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

  • Det justerade substansvärdet*, baserat på bedömda marknadsvärden för de större helägda dotterföretagen och partnerägda investeringarna inom Patricia Industries, uppgick till 384.747 Mkr (503 kronor per aktie) per den 31 december 2017, en ökning om 4.607 Mkr, motsvarande 1 procent, under kvartalet.
  • Det rapporterade substansvärdet1)* uppgick till 336.262 Mkr (440 kronor per aktie) per den 31 december 2017, en ökning med 681 Mkr, motsvarande 0 procent, under kvartalet.
  • Noterade Kärninvesteringar genererade en totalavkastning* om 0 procent.
  • Inom Patricia Industries uppgick den organiska omsättningstillväxten för de större helägda dotterföretagen till 3 procent. Mölnlyckes lönsamhet fortsatte att förbättras sekventiellt och var i linje med föregående år.
  • Aleris övergripande utveckling är fortsatt otillfredsställande. Det redovisade värdet har skrivits ned med 1 Mdr kronor och arbetet med att förbättra stabiliteten och lönsamheten har intensifierats. Värdeförändringen på Investors investeringar i EQT uppgick till 7 procent i konstant valuta.
  • Investor tillsköt netto 813 Mkr till EQT. Styrelsen föreslår en utdelning om 12,00 (11,00) per aktie, uppdelad på två utbetalningar, 8,00 kr per aktie i maj 2018 och 4,00 kr per aktie i november 2018.

Finansiell information 2017

  • Tillväxten i justerat och rapporterat substansvärde, inklusive återlagd utdelning, uppgick till 16 procent respektive 15 procent.
  • Påverkan på förändringen av det rapporterade substansvärdet uppgick till 36.185 (28.276) Mkr, varav: Noterade Kärninvesteringar 42.636 (30.936) Mkr, Patricia Industries 766 (4.438) Mkr, EQT 3.144 (1.986) Mkr och betald utdelning -8.411 (-7.635) Mkr.
  • Skuldsättningsgraden* (nettoskuld/rapporterade totala tillgångar) uppgick till 3,5 (5,3) procent per den 31 december 2017. Koncernens nettoomsättning uppgick till 34.381 Mkr (31.742).
  • Koncernens resultat för perioden, inklusive orealiserad värdeförändring, uppgick till 44.298 Mkr (57,96 kronor per aktie före utspädning), jämfört med 33.665 Mkr (44,09 kronor per aktie före utspädning) 2016.

För ytterligare information:

Stefan Stern, Chef Corporate Relations, Sustainability and Communications: 08-614 20 58, 070-636 74 17
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Denna information är sådan information som Investor AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2017 kl. 8.15 CET.

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat, ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar