Bokslutskommuniké 2020

Report this content

“Pandemin har haft omfattande effekter, men våra företag anpassade sig snabbt och 2020 var ett starkt år för Investor.
Som alltid är framtiden svår att förutspå. Därmed är hög flexibilitet fortsatt av största vikt. Baserat på vår beprövade
ägarmodell och portfölj av starka företag kommer vi oförtrutet att fortsätta arbeta för att tillvarata värdeskapande möjligheter även
i dessa osäkra tider.”

Johan Forssell, vd och koncernchef, Investor
 
Viktiga händelser under det fjärde kvartalet

  • Det justerade substansvärdet uppgick till 546 385 Mkr (713 kronor per aktie) per den 31 december 2020, en ökning om 9 053 Mkr, motsvarande 2 procent inklusive återlagd utdelning under kvartalet. Totalavkastningen uppgick till 2 procent under kvartalet, jämfört med 6 procent för SIXRX avkastningsindex. Under 2020 ökade det justerade substansvärdet med 14 procent och totalavkastningen uppgick till 19 procent, jämfört med 15 procent för SIXRX avkastningsindex.
  • Noterade Bolag genererade en totalavkastning om -2 procent.
  • Baserat på bedömda marknadsvärden uppgick totalavkastningen för Patricia Industries, exklusive kassan, till 5 procent (4 procent inklusive kassan).
  • Omsättningstillväxten för de större dotterföretagen uppgick till 10 procent, varav 14 procent organiskt i konstant valuta. Rapporterad EBITA ökade med 34 procent. Justerad EBITA ökade med 29 procent.
  • Mölnlycke rapporterade organisk omsättningstillväxt om 41 procent i konstant valuta, huvudsakligen drivet av covid-19-relaterad omsättning inom skyddsutrustning, men den underliggande verksamheten utvecklades också väl med 9 procent organisk omsättningstillväxt. EBITA-marginalen förbättrades med 4 procentenheter och kassaflödesgenereringen var stark. Mölnlycke distribuerade 347 MEUR till Patricia Industries. Omsättningen inom skyddsutrustning förväntas bidra positivt även under 2021, men i betydligt mindre omfattning än under 2020.
  • Patricia Industries slutförde förvärvet av Advanced Instruments, global ledare inom instrument och engångsprodukter inom osmolalitetstestning, för 780 MUSD på skuldfri basis. Under kvartalet rapporterade företaget stark tillväxt och hög lönsamhet.
  • Tre Skandinavien kommunicerade avyttringen av sina masttillgångar. Avyttringen kommer att stärka Investors balansräkning ytterligare.
  • Värdet på våra investeringar i EQT ökade med 16 procent. Nettokassaflödet till Investor uppgick till 0,5 mdr kronor.
  • Skuldsättningsgraden uppgick till 4,1 procent per den 31 december 2020 (2,8 procent per den 31 december 2019). Bruttokassan uppgick till 21 862 Mkr och den genomsnittliga löptiden på Investor AB:s skuldportfölj uppgick till 10,8 år per den 31 december 2020.
  • Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 14,00 (9,00) kr uppdelad på två utbetalningar, 10,00 kr i maj 2021 och 4,00 kr i november 2021. Styrelsen föreslår också en aktiesplit 4:1.

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet:
070-550 35 00
viveka.hirdman.ryrberg@investorab.com


Magnus Dalhammar, IR-ansvarig:
0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com

Denna information är sådan information som Investor AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2021 kl. 12:00 CET.

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi efter att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Våra innehav inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar