Delårsrapport januari-juni 2020

“Covid-19 har drabbat människor hårt och haft stor negativ effekt på den globala ekonomin, men har också bidragit med värdefulla insikter. Dessutom har krisen accelererat redan starka trender såsom digitalisering, automatisering och integrering av hållbarhet i affärsverksamheten. Vi kommer att stödja våra företag i att tillvarata dessa möjligheter.”
Johan Forssell, vd och koncernchef Investor

Viktiga händelser under det andra kvartalet 

  • Det justerade substansvärdet uppgick till 490 950 Mkr (641 kronor per aktie) per den 30 juni 2020, en ökning om 59 920 Mkr, motsvarande 14 procent inklusive återlagd utdelning under kvartalet. Totalavkastningen uppgick till 9 procent under kvartalet, jämfört med 17 procent för SIXRX avkastningsindex.
  • Noterade Bolag genererade en totalavkastning om 19 procent. Investor förvärvade aktier i ABB för 0,5 mdr kronor.
  • Baserat på bedömda marknadsvärden uppgick totalavkastningen för Patricia Industries, exklusive kassan, till -2 procent (-2 procent inklusive kassan). Resultat och valutaeffekter påverkade negativt, vilket motverkades av högre multiplar.
  • Omsättningstillväxten för de större dotterföretagen uppgick till -16 procent, varav -19 procent organiskt i konstant valuta. Rapporterad EBITA minskade med 25 procent. Inklusive vår ägarandel om 40 procent i Tre Skandinavien sjönk EBITDA med 18 procent.
  • Mölnlycke rapporterade organisk omsättningstillväxt om -7 procent i konstant valuta. Marginalerna var nästan i linje med föregående år. Omsättningstillväxten förväntas bli stark under det tredje kvartalet till följd av nya kundkontrakt inom skyddsutrustning.
  • Värdet på våra investeringar i EQT ökade med 16 procent drivet av en totalavkastning om 42 procent i EQT AB. Nettokassaflödet till Investor uppgick till -1,6 mdr kronor.
  • Skuldsättningsgraden (nettoskuld/rapporterade totala tillgångar) uppgick till 5,1 procent per den 30 juni 2020 (2,8 procent per den 31 december 2019). Bruttokassan uppgick till 13 652 Mkr och den genomsnittliga löptiden på Investor AB:s skuldportfölj uppgick till 10,6 år per den 30 juni 2020.
  • Investors årsstämma godkände styrelsens förslag om en utdelning på 9 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019.

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet:
070-550 35 00
viveka.hirdman.ryrberg@investorab.com


Magnus Dalhammar, IR-ansvarig:
0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com

Denna information är sådan information som Investor AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 08:15 CET.

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi efter att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Våra innehav inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera