Delårsrapport januari-mars 2012

 

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Substansvärdet uppgick till 167,0 Mdr kronor (220 kronor per aktie) per den 31 mars 2012, en ökning med 10,9 Mdr kronor (15 kronor per aktie) under kvartalet.
 • Investor förvärvade 183 MEUR av Mölnlycke Health Cares mezzaninlån.
 • 300 Mkr tillfördes i eget kapital till Aleris i syfte att stärka dess kapitalstruktur för att finansiera nyligen genomförda förvärv och för att stödja fortsatt tillväxt.
 • Den 24 april aviserade Investor att ett ägande om 6,4 procent i Wärtsilä byggts upp genom en investering om totalt 317 MEUR. Det genomsnittliga förvärvspriset, justerat för utdelningar, uppgår till 24,9 euro per aktie. Investor och den nuvarande huvudägaren Fiskars kommer att sammanföra sina respektive innehav i Wärtsilä i ett gemensamt bolag. Wärtsilä blir en ny kärninvestering.
 • Investor erhöll 1,4 Mdr kronor netto från EQT. Investor Growth Capitals distribution till Investor var 257 Mkr, exklusive det sista kapitaltillskottet om 750 Mkr från Investor.
 • Den 17 april beslutade Investors årsstämma om den föreslagna utdelningen om 6,00 kronor per aktie. Totalt kommer 4.563 Mkr att distribueras under det andra kvartalet.

Finansiell information

 • Substansvärdet uppgick den 31 mars 2012 till 167.008 Mkr (220 kronor per aktie), jämfört med 156.070 Mkr (205 kronor per aktie) vid årsskiftet 2011, vilket motsvarar en förändring om 7 (0) procent under första kvartalet. Under den senaste 20-årsperioden uppgick substansvärdeökningen, inklusive återlagd utdelning, till 13 procent per år.
 • Koncernens resultat, inklusive orealiserad värdeförändring, uppgick till 10.913 Mkr (14,36 kronor per aktie), jämfört med 346 Mkr (0,51 kronor per aktie) för samma period 2011.
 • Kärninvesteringar påverkade substansvärdet med 9.784 (-1.028) Mkr under perioden, varav de noterade med 9.802 Mkr (-786).
 • Finansiella investeringar påverkade substansvärdet positivt med 1.423 (1.514) Mkr under perioden.
 • Skuldsättningsgraden (nettoskuld/totala tillgångar) uppgick till 10,2 (9,8) procent per den 31 mars 2012.
 • Investoraktiens totalavkastning var 14 (6) procent under det första kvartalet. Stockholmsbörsens totalavkastning (SIXRX) uppgick till 11 (-1) procent. Den årliga totalavkastningen var i snitt 0 procent under den senaste 5-årsperioden, 6 procent under den senaste 10-årsperioden och 12 procent under den senaste 20-årsperioden.

För ytterligare information:

Oscar Stege Unger, Informationschef: 08-614 20 59, 070-624 20 59
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar