Delårsredogörelse Januari-mars 2022

Report this content

”Det första kvartalet 2022 kommer för alltid att bli ihågkommet för den oprovocerade ryska invasionen av Ukraina. Kriget är främst en mänsklig tragedi, men det kommer med stor sannolikhet att få långvariga geopolitiska och affärsmässiga effekter. Vi fortsätter att ha en nära dialog med våra företag för att stödja dem i denna oförutsägbara omgivning.
Johan Forssell, vd och koncernchef, Investor

Viktiga händelser under det första kvartalet

  • Det justerade substansvärdet uppgick till 684 107 Mkr (223 kronor per aktie) per den 31 mars 2022, en förändring om -76 855 Mkr, motsvarande -10 procent under kvartalet. Totalavkastningen uppgick till -9 procent, jämfört med -14 procent för SIXRX avkastningsindex.

  • Noterade Bolag genererade en totalavkastning om -10 procent.

  • Baserat på bedömda marknadsvärden uppgick totalavkastningen för Patricia Industries, exklusive kassan, till -5 procent (-5 procent inklusive kassan).

  • Inom Patricia Industries uppgick den organiska omsättningstillväxten för de större dotterföretagen till 5 procent i konstant valuta. Justerad EBITA minskade med 3 procent. Exklusive Mölnlycke var den organiska omsättningstillväxten 16 procent i konstant valuta och justerad EBITA ökade med 30 procent.

  • Mölnlycke rapporterade organisk omsättningstillväxt om -7 procent i konstant valuta. Justerat för det betydande bidraget från covid-19-relaterade kundkontrakt inom skyddsutrustning under det första kvartalet 2021 var den organiska omsättningstillväxten 6 procent i konstant valuta, drivet av 11 procent organisk tillväxt inom Wound Care.

  • Värdeförändringen på Investeringar i EQT uppgick till -15 procent. Nettokassaflödet till Investor uppgick till 54 Mkr.

  • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,8 procent per den 31 mars 2022 (1,9 procent per den 31 december 2021). Bruttokassan uppgick till 25 319 Mkr och den genomsnittliga löptiden på Investor AB:s skuldportfölj uppgick till 10,8 år per den 31 mars 2022.

Denna information är sådan information som Investor AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2022 klockan 08:15 (CET).

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet 
070-550 35 00
viveka.hirdman-ryrberg@investorab.com


Magnus Dalhammar, IR-ansvarig 
0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com 

Denna information är sådan information som Investor AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2022 kl. 08:15 CET.

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi efter att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Våra innehav inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar