Delårsredogörelse januari-september 2017

Viktiga händelser under tredje kvartalet

  • Det justerade substansvärdet*, baserat på bedömda marknadsvärden för de större helägda dotterföretagen och partnerägda investeringarna inom Patricia Industries, uppgick till 380.140 Mkr (497 kronor per aktie) per den 30 september 2017, en ökning om 3.404 Mkr, motsvarande 1 procent, under kvartalet.
  • Det rapporterade substansvärdet1)* uppgick till 335.581 Mkr (439 kronor per aktie) per den 30 september 2017, en ökning med 4.343 Mkr (6 kronor per aktie), motsvarande 1 procent, under kvartalet.
  • Noterade Kärninvesteringar genererade en totalavkastning* om 2 procent. Aktier i Ericsson förvärvades för totalt 1.245 Mkr, vilket stärkte vårt ägande till 6,6 procent av kapitalet och 22,2 procent av rösterna.
  • Inom Patricia Industries uppgick den rapporterade omsättningstillväxten för de större helägda dotterföretagen till 7 procent, varav 3 procent organiskt. Mölnlycke distribuerade 450 MEUR till Patricia Industries.
  • Värdeförändringen på Investors investeringar i EQT uppgick till 3 procent i konstant valuta. Nettokassaflödet från EQT uppgick till 340 Mkr.

Finansiell information, januari-september 2017

  • Tillväxten i justerat och rapporterat substansvärde, inklusive återlagd utdelning, uppgick till 14 procent respektive 15 procent.
  • Påverkan på förändringen av det rapporterade substansvärdet uppgick till 35.504 (18.881) Mkr, varav: Noterade Kärninvesteringar 43.602 (23.595) Mkr, Patricia Industries -121 (2.838) Mkr och EQT 1.774 (1.392) Mkr. Betald utdelning uppgick till 8.411 Mkr.
  • Skuldsättningsgraden* (nettoskuld/rapporterade totala tillgångar) uppgick till 3,4 (5,3) procent per den 30 september 2017.
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 25.430 Mkr (22.995). Koncernens resultat för perioden, inklusive orealiserad värdeförändring, uppgick till 45.314 Mkr (59,28 kronor per aktie före utspädning), jämfört med 24.485 Mkr (32,08 kronor per aktie före utspädning) för motsvarande period 2016.

För ytterligare information:

Stefan Stern, Chef Corporate Relations, Sustainability and Communications: 08-614 20 58, 070-636 74 17
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Denna information är sådan information som Investor AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017 kl. 8.15 CET.

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat, ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.