Delårsredogörelse januari-september 2019

Report this content

“Investors tredje kvartal var starkt och det justerade substansvärdet ökade med 8 procent. EQT AB noterades framgångsrikt på NASDAQ Stockholm och våra dotterföretag rapporterade god vinsttillväxt. I det rådande konjunkturläget fokuserar vi på att säkerställa att våra företag är agila liksom att Investor bibehåller finansiell flexibilitet.”
Johan Forssell, vd och koncernchef Investor

Viktiga händelser under det tredje kvartalet

• Det justerade substansvärdet* uppgick till 455 921 Mkr (596 kronor per aktie) per den 30 september 2019, en ökning om 34 319 Mkr, motsvarande 8 procent under kvartalet. Totalavkastningen uppgick till 8 procent under kvartalet, jämfört med 2 procent för SIXRX avkastningsindex.
• Noterade Bolag genererade en totalavkastning* om 2 procent. Aktier i ABB förvärvades för totalt 1,3 Mdr kronor.
• Baserat på bedömda marknadsvärden ökade värdet på Patricia Industries, exklusive dess kassa, med 13 procent.
• Omsättningstillväxten (pro forma) för de större dotterföretagen uppgick till 14 procent, varav 6 procent organiskt i konstant valuta. Rapporterad EBITA ökade med 33 procent. Justerat för relevanta jämförelsestörande poster ökade EBITA med 22 procent. Mölnlyckes organiska omsättningstillväxt uppgick till 7 procent i konstant valuta.
• EQT AB noterades framgångsrikt på NASDAQ Stockholm. Per den 30 september 2019 uppgick värdet på vårt innehav i EQT AB till 15 Mdr kronor. Tillsammans med våra fondinvesteringar uppgår våra totala investeringar i EQT till 37 Mdr kronor.
• Skuldsättningsgraden* (nettoskuld/rapporterade totala tillgångar) uppgick till 4,6 (6,1 31 december 2018) procent 30 september 2019.

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet:
070-550 35 00
viveka.hirdman.ryrberg@investorab.com


Magnus Dalhammar, IR-ansvarig:
0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com 

Denna information är sådan information som Investor AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2019 kl. 08:15 CET.

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi efter att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Våra innehav inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.