Delårsredogörelse Januari-september 2021

Report this content

”Vi lever i en alltmer komplex och snabbföränderlig omgivning. Under kommande år kommer hållbarhet, digitalisering, en allt hårdare konkurrens om talanger och ökade geopolitiska spänningar att forma både Investor och våra företag. Baserat på vår engagerade ägarmodell, goda kassaflödesgenerering och portfölj av starka företag är jag övertygad om att vi är väl positionerade för att fortsätta att långsiktigt generera attraktiv totalavkastning.”
Johan Forssell, vd och koncernchef, Investor


Viktiga händelser under det tredje kvartalet

  • Det justerade substansvärdet uppgick till 682 398 Mkr (223 kronor per aktie) per den 30 september 2021, en ökning om 23 644 Mkr, motsvarande 4 procent under kvartalet. Totalavkastningen uppgick till -4 procent, jämfört med 1 procent för SIXRX avkastningsindex. Under niomånadersperioden 2021 ökade det justerade substansvärdet med 27 procent medan totalavkastningen uppgick till 28 procent. SIXRX avkastningsindex steg med 24 procent.
  • Noterade Bolag genererade en totalavkastning om 3 procent. Investor kommunicerade sitt stöd för Agnafit Bidcos bud på Sobi, vilket värderar Investors innehav i Sobi till 25,3 mdr kronor.
  • Baserat på bedömda marknadsvärden uppgick totalavkastningen för Patricia Industries, exklusive kassan, till -2 procent (-2 procent inklusive kassan).
  • Inom Patricia Industries uppgick den organiska omsättningstillväxten för de större dotterföretagen till -1 procent i konstant valuta. Justerad EBITA minskade med 9 procent. Exklusive Mölnlycke var den organiska omsättningstillväxten 15 procent i konstant valuta och justerad EBITA ökade med 24 procent.
  • Mölnlycke rapporterade organisk omsättningstillväxt om -16 procent i konstant valuta. Tillväxten jämfört med föregående år påverkades avsevärt av det betydande bidraget från covid-19-relaterade kundkontrakt inom skydds-utrustning undet det tredje kvartalet 2020 medan bidraget var noll under tredje kvartalet 2021. Wound Care växte 8 procent organiskt i konstant valuta. EBITA-marginalen minskade, negativt påverkad av affärsområdet Surgical.
  • Patricia Industries investerade 5,3 mdr kronor i strategiska tilläggsförvärv inom Advanced Instruments, Atlas Antibodies och Sarnova. Från och med detta kvartal presenteras Atlas Antbodies bland de större dotterföretagen.
  • Värdet på Investeringar i EQT ökade med 16 procent. Nettokassaflödet till Investor uppgick till 0,3 mdr kronor.
  • Skuldsättningspolicyn har uppdaterats. Den nya målnivån är 0-10 procent nettoskuld/totala justerade tillgångar (tidigare 5-10 procent nettoskuld/totala redovisade tillgångar). Enligt den uppdaterade policyn uppgick nettoskuldsättningsgraden till 2,5 procent per den 30 september 2021 (3,5 procent per den 31 december 2020). Bruttokassan uppgick till 24 933 Mkr och den genomsnittliga löptiden på Investor AB:s skuldportfölj uppgick till 10,0 år per den 30 september 2021.
  • Investor kommunicerade nya och uppdaterade klimatmål med fokus på att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, och anslöt sig till FN-kampanjen ”Race to Zero”.

Denna information är sådan som Investor är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-18 12:00 CET.

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet 
070-550 35 00
viveka.hirdman-ryrberg@investorab.com


Magnus Dalhammar, IR-ansvarig 
0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com 

Denna information är sådan information som Investor AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2021 kl. 12:00 CET.

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi efter att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Våra innehav inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.