Kallelse till Investor AB:s årsstämma den 5 maj 2021

Report this content

Investor AB (publ) kallar till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.

På grund av covid-19 genomförs årsstämman endast genom förhandsröstning. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 5 maj 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är sammanställd. Inför årsstämman kan aktieägare skicka in frågor till InvestorAGM@investorab.com fram till och med den 25 april 2021, med skriftligt svar från bolaget senast den 30 april 2021.

En förinspelad frågestund med styrelseordförande Jacob Wallenberg och verkställande direktör Johan Forssell, där de diskuterar det gångna året samt svarar på ett antal inkomna frågor, kommer att läggas ut på Investors hemsida, www.investorab.com, den 3 maj 2021. Därtill kommer styrelseordförande och verkställande direktör även finnas tillgängliga för att svara på frågor vid en direktsänd telefonkonferens den 3 maj 2021 via Investors hemsida, www.investorab.com.  

Registrering och anmälan
En aktieägare som önskar delta i årsstämman ska 

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 27 april 2021, 
  • dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 4 maj 2021.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per tisdagen den 27 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 29 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Investors hemsida, www.investorab.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 4 maj 2021. Ifyllt formulär kan skickas med post till Investor AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Sådana elektroniska röster måste avges senast tisdagen den 4 maj 2021. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Dagordning
1.     Val av ordförande vid årsstämman.

2.    Val av en eller två personer att justera protokollet.

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.    Godkännande av dagordning.

5.    Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6.    Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av Investorkoncernens årsredovisning och revisionsberättelse.

7.    Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt Investorkoncernens resultaträkning och balansräkning.

8.    Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.

9.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

10.    Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.

11.    Bestämmande av:
A.    Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.
B.    Antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman.

12.    Bestämmande av:
A.    Arvoden till styrelse.
B.    Arvoden till revisorer.

13.    Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
    Valberedningens förslag:
A.     Gunnar Brock, omval 
B.     Johan Forssell, omval 
C.     Magdalena Gerger, omval 
D.     Tom Johnstone, CBE, omval
E.     Sara Mazur, omval 
F.      Grace Reksten Skaugen, omval 
G.     Hans Stråberg, omval 
H.     Jacob Wallenberg, omval 
I.       Marcus Wallenberg, omval
J.      Isabelle Kocher, nyval
K.     Sven Nyman, nyval

14.    Val av styrelseordförande.
    Valberedningens förslag: 
    Omval av Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

15.    Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

16.    Beslut om:
A.    Program för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Investor, exklusive Patricia Industries.
B.    Program för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Patricia Industries.

17.    Beslut om:
A.    Förvärv och överlåtelse av egna aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier enligt 17B samt för att säkra kostnader sammanhängande dels med programmet för långsiktig rörlig ersättning enligt 16A, dels med utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode.
B.    Överlåtelse av egna aktier för att ge bolaget möjlighet att överlåta aktier till de medarbetare som deltar i programmet för långsiktig rörlig ersättning 2021 enligt 16A.

18.    Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen.

 

Bilaga: Kallelse till Investor AB:s årsstämma den 5 maj 2021
 

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet:
070-550 35 00
viveka.hirdman.ryrberg@investorab.com


Magnus Dalhammar, IR-ansvarig:
0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi efter att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Våra innehav inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.