Valberedning för Investor AB inför årsstämma 2015

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Investors valberedning utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden.

De fyra till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) per den 31 augusti 2014 som önskat utse en representant till valberedningen utgjordes av Wallenbergstiftelserna, AMF, SEB-Stiftelsen och Alecta. Dessa har utsett varsin representant, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Investors valberedning.

Valberedningens ledamöter:
Hans Wibom, Wallenbergstiftelserna
Peder Hasslev, AMF
Lars Isacsson, SEB-Stiftelsen
Ramsay Brufer, Alecta
Jacob Wallenberg, styrelseordförande i Investor AB

De fyra ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 60 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2015 för beslut:

  • förslag till stämmoordförande,
  • förslag till styrelse,
  • förslag till styrelseordförande,
  • förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
  • förslag till revisorer,
  • förslag till arvode för bolagets revisorer och
  • i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman för Investor AB kommer att hållas tisdagen den 12 maj, 2015, i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Investors valberedning kan göra det via e-post till: valberedning@investorab.com eller med brev till adressen: Investor AB, Att: Valberedningen, 103 32 Stockholm, senast den 17 mars 2015.

För ytterligare information:

Stefan Stern, Chef Corporate Relations and Communications: 08-614 20 58, 070-636 74 17
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar