INVISIO kallar till årsstämma

Report this content

Aktieägarna i INVISIO AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs årsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte att finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på årsstämman.

 

RÄTT ATT DELTA

Den som vill delta i bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen
  den 20 april 2021,

 • dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman senast tisdagen
  den 27 april 2021 (vardagen närmast före årsstämman) genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 20 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtts­registreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 20 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.invisio.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å INVISIOs vägnar) tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till INVISIO AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (med referens "INVISIO Årsstämma").  Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.invisio.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman.

 2. Godkännande av dagordning vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 13. Fastställande av antal revisorer och val av revisor.
 14. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokat Tone Myhre-Jensen väljs till ordförande vid årsstämman, eller vid hennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Beslut om antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkterna 10, 12)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Annika Andersson, Charlotta Falvin, Lage Jonason, Martin Krupicka, Ulrika Hagdahl samt Charlott Samuelsson. Valberedningen föreslår omval av Annika Andersson som styrelseordförande.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.invisio.com. 

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande höjs från 500 000 kronor till 575 000 kronor och till var och en av styrelsens övriga ledamöter från 200 000 kronor till 220 000 kronor. Valberedningen föreslår ett arvode om 100 000 kronor (80 000) till revisionsutskottets ordförande och 60 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande samt 40 000 kronor till en ledamot i ersättningsutskottet och 50 000 kronor (40 000) var till två ledamöter i revisionsutskottet. Sammantaget innebär förslaget att ersättningen till styrelsens ledamöter kommer att uppgå till 1 975 000 kronor (1 760 000).

Valberedningen rekommenderar att styrelseledamöter äger aktier i bolaget till ett värde motsvarande minst ett års styrelsearvode (exklusive utskottsarvode). Aktierna bör förvärvas inom en tre-årsperiod.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av antal revisorer och val av revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. PricewaterhouseCoopers AB har informerat INVISIO om att den auktoriserade revisorn Mats Åkerlund kommer att utses till huvudansvarig revisor om PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonerna.

Val av två justeringspersoner (punkt 4)

Till personer att justera protokollet föreslår styrelsen Lennart Francke, ombud för Swedbank Robur Fonder, och Elisabet Jamal Bergström, ombud för SEB, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (punkt 8)

Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat om 15 001 282 kronor samt årets resultat om 151 639 530 kronor, dvs. totalt 166 640 812 kronor. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,70 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara fredagen den 30 april 2021. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna runt onsdagen den 5 maj 2021. Yttrande enligt 18:4 aktiebolagslagen har lämnats med anledning av styrelsens förslag om utdelning. Resterande del av vinstmedlen föreslås balanseras i ny räkning.

Framläggande av ersättningsrapport för godkännande (punkt 14)

Styrelsen förslår att stämman godkänner styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

ÖVRIG INFORMATION

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 44 098 494 stycken.

Bemyndiganden
Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna senast från och med den 7 april 2021 hos bolaget och på bolagets hemsida, www.invisio.com samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna framläggs, och informationen lämnas, genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida.

Inför årsstämman 2021 gäller för första gången att bolaget ska upprätta en ersättningsrapport, lägga fram den på årsstämman och hålla den tillgänglig. Rapporten hålls tillgänglig på samma sätt som övriga ovan nämnda handlingar.

Handlingarna kan begäras under adress INVISIO AB, Att: Bolagsstämma, Box 151, 201 21 Malmö eller per e-post: bolagsstamma@invisio.com.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till INVISIO AB, Att: Bolagsstämma, Box 151, 201 21 Malmö eller per e-post till bolagsstamma@invisio.com senast den 18 april 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets hemsida, www.invisio.com, senast den 23 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________

Stockholm i mars 2021

INVISIO AB (publ)

Styrelsen
 

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil: + 45 53 72 7722 | E-post: lhh@invisio.com

 
Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO
Mobil: + 45 53 72 7733 | E-post: mpn@invisio.com

 

Om INVISIO AB (publ)

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­teknik och integration. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien och Italien och via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.