Seamless överväger åtgärder för hållbar tillväxt

Styrelsen för Seamless Distribution AB meddelar idag att man överväger att lägga fram förslag inom två områden i syfte att påskynda lönsam tillväxt och i syfte att fokusera på de aktiviteter som bedöms innebära högst sannolikhet för framgång.

Förslagen som övervägs är följande:

  1. Avveckling av B2C-erbjudandet SEQR och ett förnyat fokus på B2B-erbjudanden, där resultaten är både starka och accelererande. Avveckling av B2C-erbjudandet SEQR görs företrädesvis i form av försäljning eller avveckling.
  2. För att finansiera tillväxten inom B2B och undanröja kostnaderna inom B2C, överväger styrelsen att föreslå en nyemission, för genomförande före utgången av 2017, med målet att tillföra bolaget 100mSek på följande indikativa villkor:
  • Aktieägare i bolaget erhåller 1 teckningsrätt för varje aktie i bolaget som innehas.
  • 1 teckningsrätt berättigar innehavaren att teckna 1 aktie för 1,80 SEK.

Styrelsens överväganden grundar sig på följande:

  • Övervägandet att avveckla SEQR bygger på en grundlig analys av konkurrensfördelar och faktorer av betydelse för högsta sannolikhet för framgång. Genom att avveckla det kostnadskrävande B2C-erbjudandet skulle bolaget både kunna tidigarelägga övergången till vinst och fokusera på de aktiviteter där konkurrensfördelarna är mest uppenbara och hållbara.
  • Med ett rent B2B-fokus bedömer Seamless ledning och styrelse att bolagets aktieägare skulle kunna dra fördel av en snabb tillväxt med lägre risk.
  • MeaWallet har visat resultat och har en accelererande pipeline. MeaWallet bedöms förflytta sig mot sig mot en position med tydlig vinst under 2018. Kapital från en företrädesemission avses främst att användas för finansiering av ökad produktion och försäljningskapacitet i MeaWallet.
  • eProducts, som för närvarande är den verksamhet inom bolaget som genererar störst intäkter, har omstrukturerats och skiftat fokus efter en längre period av förluster. Under det nya ledarskapet och med en uppdaterad produktportfölj ser vi en snabb rörelse mot vinst och fortsatt hög avkastning på investerat kapital framöver.
  • Efter en nyemission skulle Seamless förbättra en redan stark balansräkning och besitta betydande realiserbara finansiella tillgångar. Dessa medel skulle göra det möjligt för företaget röra sig snabbare mot vinst och mot en hållbar produktion av positivt kassaflöde.

Styrelsens överväganden kan i delar innefatta förhållanden som kan kräva aktieägarnas godkännande. Styrelsen avser att inom två veckor kort kalla till en extra bolagsstämma där de övervägda förslagen, där så erfordras, kommer att presenteras mer ingående.

För ytterligare information, kontakta:
John Longhurst, styrelseordförande, john.longhurst@seqr.com, +46 8 564 878 00

Denna information är sådan information som Seamless Distribution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017 kl. 08:50 CET.

Om Seqr
Seqr, standarden för mobila betalningar, som utvecklats av Seamless, är en säker, snabb och enkel metod för att betala med mobilen. Det enda användaren behöver göra är att skanna en QR-kod eller blippa vid en NFC- terminal. Världen över går det att betala med Seqr vid 30 miljoner terminaler. Låga investerings- och transaktionskostnader för handlaren har bidragit till att Seqr är den mest använda mobila betallösningen i Europa. www.seqr.com

Om Seamless
Seamless tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobla transaktioner. Verksamheten bedrives inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar (som tillhandahålls under varumärkena SEQR© och MeaWallet™) aoch distribution av e-produkter. www.seamless.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar