Inzile AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Report this content

Andra kvartalet 2019 i korthet

• Inziles aktie noterades på Nasdaq First North den 27 juni 2019.

• Produktion av en förserie om 10 fordon har inletts.

• Inzile flyttar till nya produktionslokaler i Västervik.

Andra kvartalet i siffror

• Nettoomsättningen var oförändrat 0 (0) SEK

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2,9 (-2,2) MSEK

• Periodens resultat uppgick till -2,9 (-2,2) MSEK

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,42 (-0,39) SEK

Första halvåret i siffror

• Nettoomsättningen var oförändrat 0 (0) SEK

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,8 (-3,9) MSEK

• Periodens resultat uppgick till -4,8 (-3,9) MSEK

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,75 (-0,69) SEK

Händelser under perioden

Inzile AB (publ) noterades den 27 juni på Nasdaq First North och genomförde samtidigt en

nyemission om 45,1 MSEK före noteringskostnader.

Inzile har ingått avtal med Södra Infartens Företagscenter om hyra av nya, större

produktionslokaler i Västervik.

Händelser efter perioden

Inzile offentliggjorde att förberedelserna för serieproduktionen av PRO4, med en första serie

om 60 fordon, planeras till Q1 2020. Totalt planeras därmed att 260 fordon produceras under

nästa år, jämfört med ursprungligen 60 fordon under 2019 och 200 fordon 2020.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, VD, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl. 08.00 CET.

Om Inzile

Inzile är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer eldrivna lätta lastbilar (klass N1). Bolaget grundades 2012 och Bolagets team har tillsammans en mycket lång och omfattande erfarenhet av teknisk innovation och utveckling, inte minst inom automotive och specifikt elbilar. Bolaget har sitt huvudkontor och sin produktionsanläggning i Västervik, Småland.  Dessutom finns ytterligare två kontor, ett i Göteborg där en stor del av utvecklingsarbetet sker samt ett i Stockholm där företagets sälj- och marknadsavdelning ligger. För mer information, vänligen besök: www.inzile.com

Dokument & länkar