Inzile har genomfört en riktad nyemission om cirka 127 miljoner kronor

Report this content

Styrelsen för Inzile AB (publ) (“Inzile” eller “Bolaget”) har med stöd av emissionsbemyndigandet från extra bolagsstämman den 17 december 2020 beslutat om en riktad nyemission av 2 600 000 aktier, till en teckningskurs om 49,0 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 127 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett s.k. accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 10,3 procent jämfört med stängningskursen om 54,6 kronor den 21 januari 2021 på Nasdaq First North Growth Market. Som tidigare kommunicerats deltog den befintliga och strategiska investeraren Bring i Nyemissionen och tecknande sin pro-rata-andel.

Syftet med Nyemissionen är att finansiera Bolagets löpande verksamhet och dess fortsatta investeringar i teknologisk utveckling av produktionsanläggningar, fordon och kundplattformar samt produktions- och affärsutveckling. Inzile avser även att stärka Bolagets försäljnings- och marknadsorganisation med målet att öka kännedomen om Bolaget samt att etablera, underhålla och utveckla relationer med potentiella kunder i såväl Sverige som Danmark, Norge och Finland. Emissionslikviden kommer även bidra till att stärka Bolagets rörelsekapitalsposition. Styrelsen för Inzile har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt för att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning som möjligt samt att ytterligare diversifiera aktieägarna med svenska och internationella institutionella investerare.

”Vi är mycket glada över att intresset för Inzile visat sig vara stort även bland svenska och internationella institutionella investerare. Med detta kapitaltillskott kommer vi kunna accelerera Inziles utveckling mot vårt mål om att bli den ledande aktören på marknaden inom vår nisch.” säger Inziles VD och grundare, Ragnar Åhgren

Nyemissionen medför en utspädningseffekt om cirka 13,1 procent av aktiekapitalet respektive antalet aktier och röster i Bolaget. Nyemissionen medför en ökning av aktiekapitalet med 260 000,00 kronor, från 1 722 713,50 kronor till 1 982 713,50 kronor och en ökning av antalet utestående aktier och röster med 2 600 000, från 17 227 135 till 19 827 135.

I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte genomföra ytterligare aktieemissioner under en period om 180 kalenderdagar efter likviddagen. Vidare har de styrelseledamöter och medlemmar i koncernledningen som tillsammans äger cirka 47 procent av de utestående aktierna i Bolaget innan Nyemissionen, åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja några aktier i Inzile under en period om 180 kalenderdagar efter likviddagen.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar som Sole Bookrunner och Setterwalls Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ragnar Åhgren, CEO, ragnar.ahgren@inzile.com, +46 73-356 89 89

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, +46 73-325 75 04

Denna information är sådan som Inzile är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 januari 2021, kl. 22:30.
 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Inzile i någon jurisdiktion, vare sig från Inzile eller någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänd av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Inzile har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Inziles avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Inzile har gjort efter bästa förmåga men som Inzile inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Inzile. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

INFORMATION TILL DISTRIBUTÖRER

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering; att aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd; och att en investering i aktierna endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nyemissionen. Det noteras vidare att, oaktat Målmarknadsbedömningen, Carnegie Investment Bank endast kommer att söka investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende aktierna samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Om Inzile

Inzile är ett svenskt techbolag som skapar intelligenta eldrivna fordon samt moderna transport- och servicelösningar för ett hållbart samhälle. Företagets vision är att befria världen från utsläpp av fossila bränslen och snabba på klimatomställningen genom att bidra till hållbara städer som förbättrar människors livskvalitet.

Inzile grundades 2012 utifrån en stark vilja att framtidsanpassa arbetsfordonssektorn och i teamet finns några av Skandinaviens främsta auktoriteter inom eldrivna fordon, digitalisering, tillverkning och inköp. Inzile utvecklar, producerar och säljer innovativa fordonslösningar för en global marknad utifrån Nordens utmanande klimat, säkerhetskrav och miljöstandarder. Bolaget har svenskt säte med huvudkontor och produktion i Västervik, R&D i Tranås samt marknadskontor i Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor, 08-528 00 399, info@fnca.se.

För mer information, vänligen besök: www.inzile.com

Prenumerera

Dokument & länkar