Delårsrapport för Mindmancer AB (publ) 2014

1 juli - 30 september 2014

  • Faktureringen har under perioden ökat med 9 procent till 4,6 MSEK (4,2)
  • Omsättningen uppgick till 2,7 MSEK (6,3) varav aktiveringar 0,2 MSEK (0,6). Omsättningsminskningen beror till största del på att kunderna valt att hyra system på tillsvidareavtal samt att nyförsäljningen minskat
  • Under perioden var fördelningen mellan Hyra på tillsvidareavtal 57 procent och Köp/Avbetalning 43 procent. Samma period föregående år svarade Köp/Avbetalning för 100 procent
  • Affärsvolymen i form av fakturering under perioden har ökat men då kunderna har valt betalningsmodellen att hyra i stor utsträckning för nytillkomna avtal, får detta på kort sikt en effekt på omsättningen men kommer över längre tid att resultera i högre intäkter
  • Bruttomarginalen uppgick till 53 procent (77 procent). Minskningen är hänförlig till att de rörliga kostnaderna följer faktureringen och inte omsättningen
  • Rörelseresultatet uppgick under perioden till -2,9 MSEK (0,8), förändringen i förhållande till föregående år beror förutom omsättningsminskningen i huvudsak på planerade kostnadsökningar
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,0 MSEK (0,5)
  • Under tredje kvartalet har fortsatt mycket kraft lagts på att bygga organisationen och förbereda inför 2015
  • Skolfastigheter i Stockholm AB har valt att förlänga sitt ramavtal med Mindmancer

Mindmancer har ett aktivt förhållningssätt till säkerhet. Genom användning av kameror kan vi förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand. Mindmancer är marknadsledande på bygg- och skolbevakning i Sverige och stor leverantör av intelligent kamerabevakning till industriföretag. Bolaget har verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Polen samt levererar till övriga Europa och USA.

Taggar:

Prenumerera

Citat

De två trender på marknaden vi tidigare rapporterat om fortsätter; fortsatt stark tillväxt inom intelligent kamerabevakning och fortsatt konsolidering inom säkerhetsbranschen
Johnny Berlic