Delårsrapport första kvartalet 2017

Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) redovisar idag sitt resultat för första kvartalet 2017. 

VD-kommentar:

Första kvartalet har präglats av omstrukturering och besparingsåtgärder i syfte att nå en bättre balans mellan intäkter och kostnader och vända bolaget till lönsamhet. Därtill har en fokusering och kraftsamling av sälj och kundinsatser mot större och lönsammare avtal inletts. Förändringsarbetet kommer att fortsätta under kommande kvartal då även initial effekt av genomförda och påbörjade insatser förväntas.  Det operativa kassaflödet har stärkts under perioden jämfört med föregående kvartal och förväntas stärkas ytterligare kommande period.

Flera strategiska kundprojekt har erhållits, främst inom affärsområde Skolbevakaren, Byggbevakaren och e-hälsoprodukten, Mindcare för nattillsyn. Bolaget har också inlett flera samarbeten med starka säkerhetspartners i Skandinavien. Vår norska partner, Skan-kontroll, visar en fortsatt stark utveckling på den norska marknaden. Vårt samarbetsavtal med Certego utvecklas väl och vi ser fram emot en fortsatt god tillväxt i detta samarbete.

Det omställningsarbete vi genomförde under kvartalet börjar nu ge resultat med en förväntad rationaliseringseffekt under andra kvartalet 2017. Vår målsättning, att vända till positivt operativt kassaflöde under andra kvartalet kvarstår.  

Mindmancer styr mot ett renodlat tjänste- och mjukvaruföretag. Grunden i bolaget är en stark teknologi, där Mindmancers marknadsledande AI-baserade mjukvara levererar intelligent kamerabevakning. Vi kommer fortsatt att investera i R&D och avser under året att öka takten i utveckling och innovation. Flera nya patent kommer att sökas och utvecklingsteamet utökas.

Marcus Bäcklund

Första kvartalet 2017 i sammandrag:

-        Omsättningen uppgick till 4,7 (5,8) MSEK.

-        Bruttomarginalen uppgick till 79,8 (76,6) procent

-        EBITDA uppgick till -4,3 (-0,4) MSEK

-        Resultat efter skatt uppgick till -5,5 (-1,6) MSEK

-        Operativa kassaflödet stärkt med 5,8 MSEK (Q4-16)

-        Bolaget redovisar likvida tillgångar 16,5 MSEK

Rapporten finns tillgänglig på www.mindmancer.se

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, VD

Telefon: +46 733 80 17 80

E-mail: marcus@mindmancer.se

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@mindmancer.se

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@mindmancer.se 

Mindmancer AB (publ) utvecklar och levererar intelligent bevakningsteknologi. Våra patenterade videoanalysalgoritmer är självlärande system med artificiell intelligens baserad på forskning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I samarbete med ledande internationella larmcentralsnätverk, skräddarsyr Mindmancer bevakningen att förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand. Vi levererar intelligent kamerabevakning som en tjänst, Security as a Service (SaaS) med aktiv bevakning dygnet runt, där vi garanterar att väktare endast skickas vid verifierade intrång. 


Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2016 kl. 08:00 CET.

Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar