Delårsrapport tredje kvartalet 2017

Göteborg — Irisity AB (publ) redovisar idag sitt resultat för tredje kvartalet 2017.

VD-kommenterar tredje kvartalet:

Irisity genomför ett omfattande förändringsarbete i syfte att förstärka förutsättningarna för fortsatt expansion. Vi kan konstatera ytterligare ett kvartal med positivt resultat och ökad omsättning. Förändringsarbetet kommer att fortsätta även kommande kvartal, men redan nu uppvisar bolaget goda förutsättningar för att genomföra den beslutade expansionsstrategin. Från och med fjärde kvartalet förstärks därför bolagets fokus mot tillväxt och internationell expansion. Detaljer kring denna expansionsstrategi samt den vidareutvecklade affärsmodellen beskrivs närmare i kvartalsrapporten samt i separat pressmeddelande.

Under kvartalet uppgick omsättningen till 9,2 MSEK vilket är en 37% ökning från motsvarande period föregående år. Bruttomarginalen blev 77% vilket också är högre än föregående år. Rörelseresultatet på EBITDA uppgick till 1,8 MSEK samt nettoresultatet 0,6 MSEK båda resultatnivåerna en betydande förbättring gentemot föregående år.

Marcus Bäcklund

Tredje kvartalet 2017 i sammandrag:

›   Faktureringen uppgick till 8,7 MSEK (6,8).

›   Omsättningen uppgick till 9,2 MSEK (6,7)

›   Bruttomarginalen uppgick till 77,0 procent (74,1).

›   Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 1,8 MSEK (0,2).

›   Resultatet efter skatt uppgick till 0,6 MSEK (-0,9).

›   Kassaflödet från löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 1,5 MSEK (0).

›   Bolaget har fortsatt omstruktureringsarbetet.

Rapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 

Irisity är ledande inom intelligent kameraövervakning.  Med hjälp av proaktivt arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet och bevakning av olika typer av skyddsområden. Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar Irisity på att inom det närmaste året fördubbla sin patentportfölj och expandera internationellt.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 kl. 08:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 CET on October 18, 2017.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se

Prenumerera

Media

Media