Intelligent kamerabevakning - Mindmancer genomför nyemission om 21,5 MSEK och ansöker om listning på NASDAQ OMX First North

19 sep, 2013 17:30 CET

Styrelsen för Mindmancer AB (publ) har ansökt om listning av bolagets aktier på NASDAQ OMX First North. I samband med listningen kommer Mindmancer genomföra en nyemission av aktier om 21,5 MSEK riktad till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare. För mer information, gå in på: http://www.mindmancer.se/investerare/

  • Erbjudandet omfattar en nyemission om 21,5 MSEK motsvarande 1 950 000 aktier
  • Teckningskurs 11 SEK per aktie
  • Teckningsperioden är den 23 september – 4 oktober 2013

Bakgrund och motiv

Varje år vandaliseras skolor och andra offentliga byggnader till en kostnad av flera hundra miljoner kronor i Sverige. Kostnaden för rapporterade intrång och stölder på byggarbetsplatser uppgår till minst 1,4 miljarder SEK. Gemensamt för dessa brott, förutom att de orsakar samhället stora kostnader, är att de numera går att förebygga med modern teknik.

När tjuven slår till överförs en videosekvens till larmoperatörer på en certifierad larmcentral. Operatören vidtar omedelbart
åtgärder i syfte att förhindra brottet. Morgonen efter får kunden en sammanställning över nattens händelser.

Mindmancer har skapat en lösning på dessa problem genom att vidareutveckla traditionell kameraövervakning till en intelligent kamerabevakning som automatiskt larmar vid otillåten aktivitet framför kameran. Lösningen bygger på egenutvecklade videoanalysalgoritmer och självlärande system med artificiell intelligens baserad på forskning på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Varje videolarm skickas till en certifierad, oberoende larmcentral i Mindmancers internationella larmcentralsnätverk, där larmet klassificeras och åtgärdas enligt en tydligt definierad larminstruktion.

Mindmancer är idag en av de ledande leverantörerna av intelligent kamerabevakning på den svenska och nordiska marknaden. Affärsmodellen är beprövad, både i och utanför Sverige, och produkterna marknadsförs

under namnen Byggbevakaren, Skolbevakaren och Områdesbevakaren, alla starka varumärken i sina respektive segment.

Nu är Mindmancer redo att ta nästa steg.

Föreliggande nyemissionen görs i syfte att erhålla expansionskapital och stärka bolagets balansräkning. Då bolaget har för avsikt att expandera i Sverige och internationellt kommer emissionslikviden användas till att investera i marknadsföringsaktiviteter, sälj- och supportorganisation samt produktutveckling. Vidare kommer bolaget lösa dyra utvecklingslån och genom nyemissionen erhålla en förbättrad finansiell position vilket antas vara fördelaktigt i samband med framtida förhandlingar med kreditgivare. bolaget bedömer även att en listning kommer att vara till gagn för bolaget i samband med större ramavtalsupphandlingar genom den ökade transparensen det innebär att vara listad.

Fakta om erbjudandet
Erbjudandet, som är riktat till allmänheten och institutionella investerare i Sverige omfattar nyemitterade aktier i Mindmancer till ett sammanlagt värde om 21,5 MSEK. Teckningskursen i erbjudandet är 11 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Erbjudandet innebär, om nyemissionen fulltecknas, att bolaget tillförs 21,5 MSEK. Antalet aktier kommer därmed att öka med maximalt 1 950 000 aktier från 5 814 916 aktier till 7 764 916 aktier, vilket motsvarar 25 procent av rösterna och kapitalet i bolaget. bolagets aktiekapital kan öka med maximalt 175 500,0 SEK till 698 842,4 SEK.

Styrelsen för Mindmancer har ansökt om upptagande av Bolagets aktier till handel på First North.

I samband med erbjudandet har Remium Nordic AB agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut./ Nordnet Bank AB är retail-distributör i erbjudandet och Advokatfirma Delphi har agerat legal rådgivare. Remium Nordic AB kommer vara bolagets Certified Advisor.

Informationsmemorandum
Informationsmemorandum och teckningssedlar kommer att kunna erhållas på Mindmancers hemsida, http://www.mindmancer.se/investerare, på Remium Nordics hemsida, www.remium.com, samt på Nordnets hemsida www.nordnet.se från och med torsdagen den 19 september 2013. Tryckt informationsmemorandum och teckningssedel kommer att kunna erhållas från Mindmancer från och med den 23 september 2013.

Tidplan

Teckningsperiod 23 september – 4 oktober 2013
Offentliggörande av resultatLikviddag 7 oktober 201311 oktober 2013
Beräknad första handelsdag på First North 23 oktober 2013

För ytterligare information kontakta: 


Johnny Berlic, VD Mindmancer
Telefon:  031-789 40 01
Email:     johnny.berlic@mindmancer.se

Detta pressmeddelande 
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas i sin helhet eller i delar i USA, Australien, Japan, Kanada eller Nya Zeeland.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är redo att förändra bevakningsbranschen i grunden. Följ med oss på resan!
Johnny Berlic, VD