Irisity offentliggör prospekt

Irisity AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission och bjuder in till investerarträff.

Styrelsen för Irisity AB (”Irisity”) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Irisitys aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas att tillgå på Irisitys (www.irisity.com ) och Erik Penser Banks (www.penser.se ) respektive hemsidor.

Emissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Irisity erhöll en (1) teckningsrätt per varje (1) befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen den 4 december 2017. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning utav tre (3) nyemitterade aktier.
  • Emissionskursen är 7,80 SEK per aktie.
  • Bolaget tillförs vid full teckning 24,8 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckning sker under perioden 7 – 21 december 2017.
  • Handel i teckningsrätter sker under perioden 7 – 19 december 2017.
  • Emissionen är fullt säkerställd med teckningsförbindelser och emissionsgarantier upp till 24,8 MSEK motsvarande 100,0 procent av emissionsbeloppet.
  • I samband med Företrädesemissionen genomför Iristy en riktad emission om cirka 9,1 MSEK som tecknas av Vätterledens Invest AB och Hans Andersson & Co AB.

Investerarträff

Med anledning av företrädesemissionen presenterar Irisitys VD, Marcus Bäcklund, bolagets verksamhet och framtidsplaner hos Erik Penser Bank den 11 december 2017 klockan 12.00  på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Lunch serveras i samband med investerarträffen. Anmälan skall ske till Erik Penser Bank via e-post till seminarium@penser.se. Observera att antalet platser är begränsade.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Irisity i samband med emissionen. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Irisity.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Irisity AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Irisity AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Irisity offentliggör. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Irisity för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Irisity och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80

E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92

E-mail: erik@irisity.com

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 

Irisity är ledande inom intelligent kameraövervakning.  Med hjälp av proaktivt arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet och bevakning av olika typer av skyddsområden. Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar Irisity på att inom det närmaste året fördubbla sin patentportfölj och expandera internationellt.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2017 kl. 14:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 14:00 CET on December 6, 2017.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar