Irisity tillförs 33,9 Mkr efter avslutade nyemissioner

Styrelsen för Irisity AB (publ) (”Irisity” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i de emissioner som godkändes av den extra bolagsstämman den 24 november 2017.

Resultatet för Irisitys riktade nyemission visar att samtliga 9 126 000 aktier tecknats av Vätterledens Invest AB och Hans Andersson & Co AB.

Därutöver visar sammanräkningen i Irisitys företrädesemission att 2 434 653 aktier, motsvarande cirka 76,6 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Vidare har anmälningar om teckning utan stöd av teckningsrätter om ytterligare 119 900 aktier inkommit, motsvarande cirka 3,8 procent av emissionen. Resterande del av emissionen, motsvarande 622 003 aktier och 19,6 procent av emissionen, har tilldelats emissionsgaranterna. De aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med de principer som anges i prospektet avseende företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning skickas endast till dem som erhållit tilldelning.

”Irisity tillförs nu ett betydande kapitaltillskott som möjliggör offensiva marknadssatsningar och avsevärd förstärkning av våra utvecklingsresurser. Vi kommer därmed att befästa och utöka vår marknadsledande position rörande algoritmutveckling för AI-baserad bevakning. Irisity lägger nu grunden för flera värdeskapande aktiviteter under 2018 och framöver. Genom den riktade emissionen tillförs bolaget dessutom långsiktiga ägare med stor kunskap att bygga tillväxtbolag. Jag vill tacka befintliga ägare för fortsatt förtroende samt nytillkommande investerare välkomna”, säger Marcus Bäcklund, VD

Genom emissionerna tillförs Irisity cirka 33,9 miljoner kronor före emissionskostnader och Bolagets aktiekapital ökar med totalt 391 190,04 kronor till 1 439 453,70 kronor. Det totala antalet aktier i Irisity ökar med 4 346 556 till 15 993 930. De nya aktier som tecknats i företrädesemissionen beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North omkring vecka 4, 2018.

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80

E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92

E-mail: erik@irisity.com

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 

Irisity är ledande inom intelligent kameraövervakning.  Med hjälp av proaktivt arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet och bevakning av olika typer av skyddsområden. Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar Irisity på att inom det närmaste året fördubbla sin patentportfölj och expandera internationellt.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2017 kl. 08:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 CET on December 28, 2017.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar