Kommuniké från årsstämma 2020 i Irisity AB (publ).

Report this content

Vid årsstämma i Irisity AB (publ), den 21 april 2020, fastställdes bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade att bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 51 765 698 kronor överförs i ny räkning. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2019.

Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Stämman fattade beslut om omval av nuvarande styrelseledamöterna Johan Zetterström, Meg Tivéus, Anders Långsved och Lennart Svantesson. Till styrelsens ordförande valdes Lennart Svantesson. Vidare fattades beslut om direktiv för valberedning.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöterna föreslås, intill slutet av nästa årsstämma, för stämmovalda ledamöter som ej är anställda i bolaget erhålla sju och ett halvt (7,5) inkomstbasbelopp att fördela inom sig.

Det registrerade revisionsbolaget EY AB omvaldes till bolagets revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls 2021. Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Ett sammandrag från VD presentation i bilaga.

Marcus Bäcklund, CEO

Phone: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

 

Erik Stenberg, CFO

Phone: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

 

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for customers internationally.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

 

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Stockholm, Sweden

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se