Mindmancer genomför företrädesemission och offentliggör informationsmemorandum

Styrelsen i Mindmancer AB (publ) har den 4 oktober 2016, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 31 augusti 2016, beslutat att genomföra nyemission av om högst 3 882 458 aktier med företräde för befintliga aktieägare. Ett informationsmemorandum inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.mindmancer.se/nyemission2016.

Styrelsen i Mindmancer AB (publ) har den 4 oktober 2016, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 31 augusti 2016, beslutat att genomföra nyemission om högst 3 882 458 aktier med företräde för befintliga aktieägare. Ett informationsmemorandum inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.mindmancer.se/nyemission2016.

Företrädesemissionen i sammandrag

Nedan följer ett sammandrag av villkor för nyemissionen. För att fatta investeringsbeslut om att investera i Mindmancer skall varje investerare läsa det offentliggjorda Informationsmemorandumet i sin helhet, liksom årsredovisningen för 2015 och de kvartalsrapporter som kommunicerats till marknaden, samt noga värdera och förstå de risker som är förenade med en investering i Mindmancer.

Teckningsperiod: 17 oktober – 1 november 2016.

Teckningskurs: 5,5 SEK.

Erbjudandet uppgår till upp till 3 882 458 aktier. Vilket vid fullt tecknande skulle komma att öka aktiekapitalet till 11 647 374 aktier och tillföra bolaget 21,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK.

Aktieägare som per avstämningsdag äger aktier i Mindmancer är berättigade till en (1) teckningsrätt per befintligt ägd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Avstämningsdag för att erhålla teckningsrätter är den 12 oktober 2016.

Handel med teckningsrätter sker under perioden 17 – 28 oktober 2016.

Handel med BTA, betalda tecknade aktier, beräknas ske under perioden från 17 oktober 2016 till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Vissa större aktieägare har genom teckningsförbindelse  och garantiåtagande säkerställt större delen av emissionen. Detta innebär att den föreliggande nyemissionen är garanterad till 70 procent, motsvarande cirka 15 MSEK.

 

Informationsmemorandum

Ett informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Mindmancer AB (publ) har idag offentliggjorts. Detta informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns tillgängligt på bolagets hemsida, http://www.mindmancer.se/nyemission2016.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner e§nligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Mindmancer. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Mindmancer kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Mindmancer offentliggör i detta pressmeddelande.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

För ytterligare information

Mindmancer AB
Patric Broman, tf. VD
Telefon: +46 771-41 11 00
E-mail: patric@mindmancer.se

Patric Broman

Tillförordnad VD

0771-41 11 00

patric@mindmancer.se

Du som kund är unik. Du har dina erfarenheter, dina villkor, dina behov. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet är vårt syfte att leverera bevakningen som passar just dig – vare sig det handlar om stöldbegärlig egendom, skadegörelse eller skolbarn.

Hos oss går innovation och integritet hand i hand. Vi på Mindmancer utvecklar aktivt intelligent kamerabevakning och samarbetet med våra partners resulterar i heltäckande säkerhetslösningar.

Vi på Mindmancer levererar en tryggare vardag.

---

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg.

This information is information that Mindmancer AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation, the Securities Markets Act and the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above.

Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar