Mindmancers årsredovisning 2016 har publicerats

Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) har publicerat årsredovisning för 2016.

VD-kommentar:

Genom det omställnings- och rationaliseringsarbete som inleddes i januari och nu slutförs, förväntas bolaget nå positivt kassaflöde under andra kvartalet. Samtidigt har Mindmancers finansiella ställning avsevärt stärkts och bolaget uppvisar en stark soliditet, likviditet om 19,7 MSEK och eget kapital 9,5 MSEK. Orderingången är fortsatt stabil och ökade 30% under 2016.

Mindmancer står därför starkt såväl operationellt som finansiellt och är väl positionerat inför fortsatt tillväxt under lönsamhet. Vår strategiska ambition är att leda den omfattande digitalisering som nu sker inom bevakningsbranschen. Flera nyrekryteringar sker inom främst R&D och sälj i syfte att öka innovationstakt och försäljning. 

Marcus Bäcklund

Rapporten finns tillgänglig  http://blog.mindmancer.com/sv 

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@mindmancer.se 

Mindmancer AB (publ.) utvecklar och levererar patenterad intelligent kamerateknologi. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet skräddarsyr Mindmancer bevakningen för allt från stöldbegärlig egendom, skadegörelse till skolbarn. Tillsammans med våra partners levererar vi integrerade heltäckande säkerhetslösningar.

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg. 
This information is information that Mindmancer AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation, the Securities Markets Act and the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above.
Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar