Mindmancers bokslutskommuniké 2013

Omsättningen under 2013 uppgick till 20,0 MSEK (18,2). Årets resultat efter skatt uppgick till MSEK -2,9 (0,35).

Periodens stora händelse var nyemissionen och noteringen på Nasdaq OMX First North. Arbetet med detta har tagit mycket resurser i anspråk, såväl tid, kapital som fokus. Samtidigt har det givit ett oerhört positivt gensvar från kunder och omgivning samt bidragit till att sprida varumärket.

Tillväxten under det fjärde kvartalet var inte lika starkt som tidigare år. Den främsta anledningen till detta är att stora insatser fick koncentreras till bolagets nyemission och börsnotering. Hälften av kvartalets orderingång kom sålunda under de fyra sista arbetsveckorna varpå leverans och resultat kommer först under första kvartalet 2014.

Som vi flaggade i tidigare rapporter så medförde noteringen extra kostnader och de blev under processens gång högre än budgeterat.

Kapitalstrukturen är, efter omstruktureringen som skedde under denna period, väsentligt mycket fördelaktigare för bolaget. 

I december rullades den största uppdateringen på flera år ut till alla aktiva system. Detta öppnar dörren för lansering av nya tjänster och produkter under 2014 till både kunder och partners.

2014 blir året då vi med det förstärkta kapitalet ska bygga laget, struktur och organisation för framtida tillväxt. Därefter förväntas ökningstakten ta fart igen.

För ytterligare information kontakta:
Johnny Berlic, VD, johnny.berlic@mindmancer.se 031-789 40 01

Mindmancer har ett aktivt förhållningssätt till säkerhet. Genom användning av kameror kan vi förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand. Mindmancer är marknadsledande på bygg- och skolbevakning i Sverige och stor leverantör av intelligent kamerabevakning till industriföretag. Bolaget har verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Polen samt levererar till övriga Europa och USA.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

2014 blir året då vi med det förstärkta kapitalet ska bygga laget, struktur och organisation för framtida tillväxt. Därefter förväntas ökningstakten ta fart igen.
Johnny Berlic, VD Mindmancer