Penser Access: Irisity - Förseningar men stark balansräkning

Report this content

Irisity har under H2’19 och under Q1’20 varit i slutförhandling gällande kommersialisering med fyra globala säkerhetsbolag. Vår och bolagets bedömning var att någon av dessa förhandlingar skulle kunna avslutas under H1’20 och generera en plan för en mer storskalig kommersiell utrullning. Med anledningen av ändrade prioriteringar hos säkerhetsbolagen sänker vi våra estimat för 2020 med ca 15%, detta främst med anledning av osäkerhet i timing. Vi bibehåller dock våra intäktsestimat för 2021 och höjer dem något för 2022. Den nyligen genomförda nyemissionen som tillförde ca 35 mkr i kombination med kostnadsbesparingar gör att vi ser att bolaget klarar förseningarna väl. I dagsläget handlas bolaget på en implicit WACC i spannet 25-30%. Väger vi vår DCF och multipelvärdering får vi ett motiverat värde i spannet 17-19kr. Detta gör att vi ser en hög potential i aktien men, till en fortsatt hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/iris_20200416.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera