Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Report this content

DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 september 2000 * Omsättningen uppgick till 847 MSEK (696 MSEK), en ökning med 22 procent * Orderingången har under året ökat med 16 procent jämfört med de tre första kvartalen 1999 * Rörelseresultatet blev 142 MSEK (53 MSEK) * Resultatet efter finansiella poster 135 MSEK (57 MSEK) * Vinst per aktie 6,47 SEK (2,63) * IRO avnoteras från börsen hösten 2000. KONCERNEN I SAMMANDRAG 1 jan-30 sept 1 jan-30 sept Förändring % 2000 1999 2000/1999 MSEK Nettoomsättning 847 696 +22 Rörelseresultat före omstrukturerings-kostnader 142 65 + 118 Rörelseresultat 142 53 + 166 Resultat efter finansiella 135 57 + 138 poster 1) Vinst per aktie , SEK 6,47 2,63 + 146 1) Baserat på 12,5 miljoner aktier för respektive period. VERKSAMHETENS UTVECKLING Marknad och försäljning IRO-koncernens omsättning fortsatte att utvecklas väl även under tredje kvartalet och ackumulerat efter tre kvartal uppgick omsättningen till 847 MSEK, vilket är cirka 22 procent högre än motsvarande period i fjol. Orderingången ligger på fortsatt mycket hög nivå och ökade under kvartalet med 18 procent över tredje kvartalet 1999. Den svenska kronans förstärkning i början av året har påverkat orderingången i negativ riktning med tre procent till och med september. RESULTATUTVECKLING SPPs överkonsolideringsmedel I föregående delårsrapport redovisades behandlingen av de då från SPP aviserade överskottsmedlen på 16,7 MSEK. Sedan junirapporten publicerades har SPP reducerat IROs andel av aviserade medel med 4 MSEK med motivering att detta belopp avser ett annat organisationsnummer. IRO har överklagat SPPs beslut men vi har ännu inte erhållit slutligt besked från beslutande instans. IROs uppfattning är att rätten till det ursprungligen aviserade totalbeloppet, 16,7 MSEK kvarstår, och redovisningen av detta belopp är därför oförändrad från föregående rapport. Rörelseresultat Resultatutvecklingen var stark även under tredje kvartalet och rörelseresultatet uppgick till 37 MSEK vilket var nästan 1,5 gånger bättre än tredje kvartalet 1999 (före omstruktureringskostnader). Det ackumulerade rörelseresultatet efter årets tre kvartal blev 142 MSEK att jämföra med 65 MSEK, före omstrukturerings-kostnader, under samma period 1999, se vidare nedanstående tabell. LÖPANDE INVESTERINGAR Löpande investeringar i anläggningstillgångar, exklusive fastigheter, uppgick till 49 MSEK (25 MSEK). Den totala investeringssumman under 2000 beräknas bli cirka 60 MSEK. Härtill kommer tidigare rapporterade återköp av fastigheten i Ulricehamn för 17,4 MSEK. Under 1999 var totala investeringsbeloppet 44 MSEK. LIKVIDITET OCH FINANSIERING Det operativa kassaflödet under årets första tre kvartal uppgick till 134 MSEK jämfört med 63 MSEK motsvarande period i fjol. Nettoskuldsättningen var 151 MSEK (179 MSEK) och skuldsättningsgraden 0,28 (0,39). Soliditeten var oförändrat hög och uppgick vid utgången av september i år till 50,4 procent jämfört med 47,6 procent vid september månads slut 1999. PERSONAL Genomsnittligt antal anställda i koncernen, uttryckt i helårsarbetande, var under rapportperioden 946 (895). Personalökningen är relaterad till den ökade tillverkningsvolymen. UTSIKTER FÖR RESTEN AV 2000 Orderingången har stabiliserats på en hög nivå vilken förväntas bestå året ut. KOMMANDE EKONOMISK RAPPORTERING I och med att IRO förvärvats av N.V. Michel van de Wiele, Belgien kommer bolaget att avföras från OM Stockholmsbörsen under hösten 2000. Ulricehamn den 24 oktober 2000 Stig-Arne Blom Verkställande direktör Delårsrapporten, som baseras på koncernens bokslut per den 30 september 2000 har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. IRO är en internationell koncern som utvecklar och tillverkar garnmatare för textilmaskiner. Huvudkunderna är tillverkare av stick- och vävmaskiner. IRO är världens ledande tillverkare av garnmatare med en världsmarknadsandel över 60 procent. Koncernen har tillverkning i Sverige, Tyskland, Italien, Kina och Taiwan. Cirka 97 procent av försäljningen sker till marknader utanför Sverige. l IRO AB (publ) Box 54, 523 22 Ulricehamn. Telefon 0321-297 00. Telefax 0321-298 00. E-post: info@iro.se INTERNET: www.iroab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00410/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00410/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar