IRRAS AB publicerar delårsrapport för januari till juni 2020

Report this content

Ljusning på marknaderna efter nedstängningar 

Under andra kvartalet har IRRAS gjort flera framsteg inom den fortsatta kommersialiseringen av IRRAflow och Hummingbird, detta trots att de omfattande covid-19 restriktionerna var en kraftigt försvårande och fördröjande faktor.

Covid-19 pandemin begränsar fortsatt vår access till sjukhusen i USA. Men jämfört med de omfattande nedstängningarna under andra kvartalet har läget börjat förbättras. I början av tredje kvartalet har vi för första gången sedan nedstängningarna trädde i kraft kunnat starta nya utvärderingar av IRRAflow på flera amerikanska sjukhus allt eftersom fler sjukhus öppnar upp för nya produkter. Dessutom har utbildningsinsatserna, som temporärt stoppades i mars, kunnat återstartas på flera platser.”

Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D., VD för IRRAS
 

Kvartalet april juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 1,2 (1,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -31,2 (-40,7)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -32,5 (-40,2)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,55 (-1,55)
   

Perioden januari – juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 2,8 (1,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -66,5 (-79,8)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -66,9 (-78,9)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -1,52 (-3,15)
 

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Notering på Nasdaq Stockholm
  Den 19 maj noterades IRRAS på Nasdaq Stockholm.

 • Företrädesemission genomfördes
  Genom en företrädesemission tillfördes IRRAS AB MSEK 217 före emissionskostnader. Totalt ökade antalet aktier med 37 463 366 till 66 281 340.
 • Paycheck protection Program-lån erhölls
  I maj erhöll IRRAS ett lån på 8 MSEK ur det amerikanska stimulanspaketet Paycheck Protection Program.
 • Covid-19 fördröjde försäljningsutvecklingen
  IRRAS’ IRRAS försäljningsarbete har snabbt ställts om för att anpassas till de restriktioner som införts i sjukvården, men nyförsäljningen har bromsats av covid-19-pandemin.
 

Övriga viktiga händelser

 • Behandlingar i USA, Finland, Israel, Kuwait och Portugal har genomförts

 • Antalet sålda eller utlånade enheter ökade från 35 till 42 stycken, fördelade på åtta länder
 • Den kommersiella kapaciteten förstärktes genom både rekryteringar och nya distributionsavtal
 • Web-baserad utbildning lanserades i form av IRRAS Academy
 

Händelser efter kvartalets utgång

 • Efter att IRRAS styrelseordförande Anders P. Wiklund gick bort i augusti ersattes han av Marios Fotiadis som är ordinarie styrelseledamot i bolaget.

 • CE-märkningen för IRRAflow förlängdes till 2024
 • Första nya godkännandena för start av klinisk utvärdering i USA sedan covid-19 restriktionerna infördes
 • Utbildningar återupptogs på flera större strokecenter i USA
 • Första behandlingen med Hummingbird Solo genomfördes
 • IRRAS beviljades ett sjätte patentet för Hummingbird ICP Monitoring
 

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://investors.irras.com/sv/rapporter-och-presentationer

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt vårdteknologiföretag fokuserat på leverans av innovativa medicinska teknologier till våra kunder och deras patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer produktlinjerna IRRAflow och Hummingbird till sjukhus globalt, via en egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader. 

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt kontor i München, Tyskland och i San Diego, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (IRRAS).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA
Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.
VD
ir@irras.com

Europa
Sabina Berlin

CFO
+46 73 951 95 02
sabina.berlin@irras.com

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 08.00 (CET).

Prenumerera

Dokument & länkar