IRRAS publicerar delårsrapport för januari till juni 2019

Report this content

Försäljningsstart i USA

“Under andra kvartalet uppnådde vi en viktig milstolpe när vi kunde bokföra vår första intäkt från IRRAflow i USA. USA är världens största marknad för neurokirurgi och vid sidan av den pågående processen för omcertifiering av CE-märkningen har vi fokuserat mycket av företagets resurser på att stödja en lyckad marknadsintroduktion i USA.”

Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D., VD och koncernchef för IRRAS
 

Kvartalet april-juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 1,1 (0,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -40,7 (-32,1)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -40,2 (-29,1)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -1,55 (-1,23)

Perioden januari-juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 1,1 (6,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -79,8 (-53,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -78,9 (-47,0)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -3,15 (-1,99)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Förvärv av kompletterande teknologi inom medicinteknik
  IRRAS slöt i april avtal med Alfred E. Mann Institute for Biomedical Engineering vid University of Southern California (AMI-USC) om att förvärva tillgångar och immateriella rättigheter från DermaPort Inc.
 • Stärkt position genom förvärv av patentskyddade tillgångar
  IRRAS förstärkte sin position som en ledande aktör genom förvärv av InnerSpace Neuro Solutions tillgångar, inklusive fyra FDA-godkända produkter som kompletterar IRRAflow.
 • Registreringsgodkännande av IRRAflow i Israel och Costa Rica
  IRRAS erhöll i juni marknadsgodkännande i Israel och Costa Rica för bolagets ledande produkt IRRAflow.
 • Uppdatering om omcertifiering av CE-märkning av IRRAflow
  I april meddelade IRRAS att bolaget fått svar från sitt europeiska certifieringsorgan G-MED, som efterfrågade klargöranden och ytterligare information avseende CE-märkningen av IRRAflow-katetern.
 • Ny styrelseledamot
  Vid årsstämman i maj valdes Catherine Gilmore-Lawless in som ny styrelseledamot i IRRAS. Gilmore-Lawless är amerikansk medborgare och har 30 års erfarenhet inom neurokirurgi.
 • Förändringar i ledningsgruppen
  IRRAS meddelade i juni att bolagets CFO Fredrik Alpsten kommer att lämna och att Sabina Berlin utsågs till ny CFO. Samtidigt meddelades att Lance Boling, VP Product Development, kommer gå tillbaka till att vara konsult åt bolaget.
 • Kapitalanskaffning genom riktad nyemission
  Bolaget genomförde i maj en riktad nyemission som tillförde bolaget netto 97,3 MSEK. Tecknare i emissionen var ett antal svenska och internationella investerare av institutionell karaktär.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Inga väsentliga händelser inträffade efter kvartalets utgång.
   

Om IRRAS

IRRAS AB (Nasdaq First North Premier: IRRAS) är ett globalt vårdteknologiföretag fokuserat på leverans av innovativa medicinska teknologier till våra kunder och deras patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer sina produkter globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier. Certifierad Adviser är Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA
Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.
VD och koncernchef
info@irras.com
 
 

Europa
Sabina Berlin
CFO
+46 73 951 95 02
sabina.berlin@irras.com
 

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 08.00 (CET).

Taggar: