KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IRRAS AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i IRRAS AB (publ), org.nr 556872-7134 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2022. Med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före årsstämman.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 16 maj 2022; samt
 2. anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast måndagen den 23 maj 2022.

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier  - utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst - tillfälligt registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 16 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 18 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Vid poströstning ska användas det formulär som bolaget tillhandahåller via bolagets webbplats www.irras.com. Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till IRRAS AB (publ), Att: Sten Gustafsson, Box 160, 101 23 Stockholm eller med e-post till AGM@irras.com och ska vara bolaget tillhanda senast den 23 maj 2022. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär återfinns på bolagets webbplats, www.irras.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller två justeringspersoner
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 8. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
 13. Val av revisor
 14. Godkännande av ersättningsrapport
 15. Årsstämmans avslutande 

Förslag till beslut

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningens förslag avseende val av ordförande till stämman (punkt 1), fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 10), fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna (punkt 11), val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 12) samt val av revisor (punkt 13) kommer att presenteras på bolagets hemsida www.irras.com i god tid före stämman och därefter inkluderas i de formulär för poströstning som bolaget kommer att tillhandahålla.

Styrelsens beslutsförslag

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Carl-Mikael Lindholm, eller vid förhinder för honom att delta, den person som styrelsen anvisar, väljs till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Som röstlängd förslås den röstlängd som upprättas av bolaget baserat på bolagsstämmo­aktieboken per den 16 maj 2022 och mottagna poströster samt som kontrollerats av justeringspersonen.

Utdelning (punkt 8) 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2021.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget via brev till till IRRAS AB (publ), Att: Sten Gustafsson, Box 160, 101 23 Stockholm eller med e-post till AGM@irras.com, senast den 14 maj 2022. Upplysningarna ska hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.irras.com och på bolagets adress enligt ovan senast den 19 maj 2022.

Övrigt

Per den 25 april 2022 finns totalt 79 481 340 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress enligt ovan och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på Bolagets webbplats www.irras.com.

_____

Stockholm i april 2022

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta: 
Sten Gustafsson
Director, Investor Relations
sten.gustafsson@irras.com
+46 102 11 5172

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2022 kl. 08.30 (CET).