Kommuniké från IRRAS AB:s årsstämma den 14 maj 2019

Report this content

Vid årsstämman den 14 maj 2019 fastställdes balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018. Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2018 och att disponibla vinstmedel per 31 december 2018 skall balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter.

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet skall uppgå till sammanlagt 1 946 000 kronor, varav 540 000 kronor till styrelsens ordförande och 240 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. För den i USA boende och ej anställde styrelseledamoten utgår ett extra arvode på 96 000 kronor. För arbete i revisions- respektive ersättningsutskottet skall ett arvode utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Det beslutades även att arvode till revisor liksom tidigare ska utgå enligt specificerad räkning.

Årsstämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Anders P. Wiklund, Kleanthis G. Xanthopoulos, Marios Fotiadis, Anita Tollstadius och Eva Nilsagård, samt om nyval av Catherine Gilmore-Lawless. Anders Wiklund omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget KPMG AB beslutades genom omval till bolagets revisionsbolag, med Duane Swanson som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2020.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på IRRAS AB:s hemsida, www.irras.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Alpsten
CFO och vice VD
+46 706 67 31 06
fredrik.alpsten@irras.com

Om IRRAS
IRRAS AB (Nasdaq First North Premier: IRRAS) är ett noterat medicintekniskt bolag i kommersiell fas som inriktar sig på utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för hjärnkirurgi.

Företagets första produkt IRRAflow® är världens första ”spolande ventrikulära dränage”. Dess unika mekanismer adresserar de komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder för intrakraniella blödningar. Detta genom att med en dubbellumenkateter administrera vätskor för sköljning av sjukdomsområdet och samtidigt dränera vätska. IRRAflow-systemet inkluderar dessutom en ICP-mätare (tryckmätare) och systemet använder mjukvara för att anpassa behandlingen utifrån önskat tryck. IRRAflow erhöll FDA-godkännande i juli 2018.

IRRAS har en unik produktportfölj som skyddas av patent och patentansökningar och har därmed goda förutsättningar för att etablera sig som en ledande aktör på marknaden för medicintekniska produkter. IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier. Wildeco är bolagets certified adviser och nås på 08-545 271 00 eller info@wildeco.se

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019 kl. 19:30 (CET).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar