RÄTTAD VERSION - KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRRAS AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i IRRAS AB (publ), org.nr 556872-7134 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 2 mars 2020 klockan 14.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

  1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 25 februari 2020; samt
  2. senast tisdagen den 25 februari 2020 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget.

Anmälan om deltagande i stämman ska ske skriftligen per e-post till EGM@irras.com. Anmälan kan även ske skriftligen till Bolaget på adress IRRAS AB (publ), Att: Sabina Berlin, Box 160, 101 23 Stockholm, i god tid före stämman.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 25 februari 2020, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar sändas till Bolaget på adress enligt ovan i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats www.irras.com.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordningen
  4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
  5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
  7. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Styrelsen för Bolaget föreslår att den extra bolagstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, längst intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt innebärande en emissionslikvid om sammanlagt högst omkring 250 miljoner kronor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera Bolagets löpande verksamhet. Nyemission av aktier eller emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner emitteras.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Antal aktier och röster

Per den 17 februari 2020 finns totalt 28 817 974 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress enligt ovan och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på Bolagets hemsida www.irras.com.

_____

Stockholm, februari 2020

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar