Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i IRRAS AB (publ)

Report this content

Vid extra bolagsstämma i IRRAS AB (publ) den 2 mars 2020 beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, längst intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt innebärande en emissionslikvid om sammanlagt högst omkring 250 miljoner kronor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera Bolagets löpande verksamhet. Nyemission av aktier eller emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner emitteras.

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt vårdteknologiföretag fokuserat på leverans av innovativa medicinska teknologier till våra kunder och deras patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurokritisk vård. IRRAS marknadsför och säljer sina produkter globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader.  

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (IRRAS). Certifierad Adviser är Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sabina Berlin
CFO
+46 739 51 95 02

sabina.berlin@irras.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2020 kl. 18.00 (CET).

Prenumerera

Dokument & länkar