Bokslutskommuniké 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 * Omsättning 4,2 (12,6) miljoner kronor * Nettoresultat - 8,6 (- 2,3) miljoner kronor * Soliditet 65% (30%) * Ökade marknadsinvesteringar - * har ännu ej givit förväntat utfall Verksamheten ISEC Intelligent Security AB (publ) är ett teknik-bolag som utvecklar och marknadsför unika audiovisuella koncept för säkerhetsbevakning och processövervakning. Verksamheten har i huvudsak bedrivits i Sverige där bolaget tillsammans med partners levererat kompletta säkerhetssystem. Under året har satsningar gjorts på marknader utanför Sverige. Omsättning och resultat ISECs omsättning under 2000 blev 4,2 (12,6) miljoner kronor. Resultat efter finansnetto blev - 8,6 miljoner kronor (- 2,3). Resultatet är sämre än tidigare avlämnade prognoser främst beroende på en utebliven order till ett utländskt kärnkraft-verk samt att de ökade marknadsinvesteringarna ännu ej givit förväntat utfall. Styrelsen kommer inte att föreslå bolagsstämman att besluta om utdelning. Viktiga affärshändelser Säkerhetsprojektet som levererades till Rosenbad, kringliggande departement och Sagerska palatset, i samarbete med Securitas, färdigställdes under april 2000. Detta projekt är en utmärkt referens inför offertgivning i liknande projekt. Processövervakningssystemet AVISS till Forsmark Kraftgrupp AB färdigställdes under januari 2000. Under året har tidigare installerade AVISS system kompletterats med ett större antal kameror. Avtal har dessutom tecknats med Forsmarks Kraftgrupp AB om leverans av ett nytt säkerhetsbevaknings-system till områdesskyddet för leverans under våren 2001. Avtal med PEEK Traffic AB om leverans av trafik-övervakningssystem, under åren 2001 - 2003, till Essingeleden tecknades i september 2000. Avtal om leverans av säkerhetssystem till museer har efter årets utgång tecknats med Prenad AB. Leveransen skall ske till Dunkerska Kulturhuset i Helsingborg under 2001. Marknadsutveckling Ökade krav på rationaliseringar inom processindustrin medför krav på centraliserade kontrollrumsmiljöer. ISEC har med AVISS ett utvecklat koncept som medger långtgående rationaliseringsåtgärder. Tillväxten inom detta segment bedöms som betydlig. De marknadssatsningar som bolaget genomfört mot internationell kärnkraftsindustri kombinerat med bolagets goda referenser på hemmamarknaden kan komma att utgöra en viktig plattform för framtida leveranser inom detta segment. Inom säkerhetsområdet har det efter två domar i Regeringsrätten skett ett trendbrott angående kamera-bevakning på offentliga platser. Kravet på skydd av personlig integritet är fortsatt stort och ISECs intelligenta koncept IVS är utvecklat att väl hantera även dessa krav. Forskning och utveckling Utveckling av koncept, produkter och funktionalitet har fortsatt. Lösningar med datakommunikation (TCP/IP) och kopplingar till Internet presenterades under hösten, på mässan SKYDD 2000, vilket väckte stort intresse. ISECs val av kommunikationsteknologi från Echelon har visat sig vara strategiskt riktigt då det inom industrin ställs allt större krav på enkelt integrerbara system. Bolaget har möjlighet att inom LonWorks- baserade audiovisuella system bli en ledande aktör. En ny produkt kommer att presenteras under våren 2001, som kompletterar befintligt produktprogram. Denna produkt kommer att tillgodose marknadens behov av flexibla, mindre säkerhetslösningar. Finansiering Under våren 2000 genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 12,5 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader. Emissionen övertecknades med 65 %. Bolaget fick därigenom kapital för ökad bearbetning av marknaden och rekrytering av nyckelpersoner. Som en följd av ett sämre utfall än förväntat av de satsningar som gjorts under året och med beaktande av bolagets framtida kapitalbehov söker bolaget aktivt allianser, partnerskap och andra lösningar för att därigenom stärka ekonomi, kompetens och marknadsposition. Ordinarie bolagsstämma Bolagsstämma kommer att hållas den 4 maj 2001. Kommande rapporter Kvartalsrapporter för innevarande räkenskapsår kommer att publiceras: 4 maj, 24 augusti och 25 oktober 2001. Bokslutskommuniké för år 2001 publiceras den 8 februari 2002. Resultaträkning 2 000 1999 Försäljningsintäkter 4 205 12 628 Rörelsens kostnader Not 1 -12 877 -14 847 Rörelseresultat - 8 672 - 2 219 Finansnetto 44 - 103 Resultat före skatt - 8 628 - 2 322 Balansräkning 2000 1999 TILLGÅNGAR Utvecklingskostnader Not 2 460 1 118 Maskiner och inventarier Not 3 810 735 Varulager, pågående arbete 1 346 2 883 Kortfristiga fordringar 1 667 1 544 Kassa och bank 5 223 783 SUMMA TILLGÅNGAR 9 506 7 063 EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital 3 520 2 319 Överkursfond 15 121 3 864 Reservfond 270 - Balanserat resultat - 4085 - 1 763 Periodens resultat - 8628 - 2 322 Avsättningar 167 281 Långfristiga skulder 460 438 Kortfristiga skulder 2 681 4 246 SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER 9 506 7 063 Noter Fordringar har tagits upp till det belopp som de beräknas inflyta med. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet, om ej annat anges i not nedan. Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. Alla siffror presenteras i kkr där annat ej angivits. Not 1 Avskrivningar Anläggningstillgångarna skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Avskrivningsprocenten för samtliga anläggningstillgångar är 20%. Not 2 Balanserade utvecklingskostnader Ackumulerat anskaffningsvärde 3 860 Ackumulerad avskrivning enl plan -3 400 Planenligt restvärde 460 Not 3 Maskiner och inventarier Ackumulerat anskaffningsvärde 3 105 Ackumulerad avskrivning enl plan -2 295 Planenligt restvärde 810 Kassaflödesanalys 2000 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster - 8628 Avskrivningar som belastat resultatet 1 042 Kassaflöde från den löpande verksamheten före -7 586 förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning/minskning av fordringar och varulager 1 414 Ökning/minskning kortfristiga skulder -1 565 Ökning/minskning långfristiga skulder - 92 Kassaflöde från de löpande verksamheten -7 829 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -437 Aktivering av immateriella anläggningstillgångar -22 Kassaflöde från investeringsverksamheten - 459 Finansieringsverksamheten Nyemission 15 000 Emissionskostnader - 2 542 Lämnat aktieägartillskott till dotterbolag 270 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 728 Årets kassaflöde 4 440 Nyckeltal 2000 1999 Soliditet (%) 65 30 Vinst per aktie före skatt (kr) neg neg Substansvärde per aktie (kr) 7,04 3,62 Medelantal anställda kvinnor (st) 1 1 män (st) 7 6 Antal aktier är 879 885 st. Helsingborg 2001-02-06 ISEC INTELLIGENT SECURITY AB (PUBL) Niklas Barringer Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT01070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT01070/bit0002.pdf

Om oss

ISEC utvecklar och marknadsför audiovisuella övervakningssystem.

Dokument & länkar