ISEC Intelligent Security och CSI Communication går samman

ISEC utvecklar och marknadsför övervakningskoncept baserade på audiovisuell informationshantering i modulsystem. Koncepten har ett teknikförsprång inom marknadssegmenten säkerhetsbevakning och processövervakning. ISEC är ett publikt bolag vars aktie är noterad på AktieTorget. ISEC Intelligent Security och CSI Communication går samman ISEC Intelligent Security AB (publ) ("ISEC") och CSI Communication AB ("CSI") har kommit överens om ett samgående från kommande årsskifte. Samgåendet sker tekniskt genom att ISEC förvärvar CSI. · Den nya koncernen får en stark position inom kamerabevakning på den svenska marknaden för säkerhetsbevakning och processövervakning. · Målsättningen är att inom tre år bli den ledande leverantören av audiovisuella produkter, system och tjänster inom marknaderna för säkerhetsbevakning och processövervakning i Sverige · ISEC och CSI kompletterar varandra väl. De fasta kostnaderna kan reduceras genom synergieffekter · Den nya koncernen bedöms nå en omsättning på cirka 50 mkr och visa lönsamhet redan 2002 · Mats Bruce föreslås bli ny VD. Staffan Sandström föreslås bli ny styrelseordförande · ISEC blir moderbolag i den nya koncernen · Efter samtal med Aktietorget har överenskommits att handeln med ISEC-aktien återupptas senast torsdagen den 6 december 2001 · [REMOVED GRAPHICS] ISEC INTELLIGENT SECURITY AB (publ) Karbingatan 20, 254 67 Helsingborg Telefon: 042-334 800. Telefax: 042-334 801. E-post: info@isec.se ISEC bildades 1990 och är tekniskt ledande med egenutvecklade system för audiovisuell process-övervakning och säkerhetsbevakning. ISEC har levererat övervakningssystem till bl a kärnkraftverk och kamerasystem i samarbete med flera betydande marknadsaktörer som t ex Securitas och THALES i Frankrike. ISEC har en längre tid arbetat på att bredda sin försäljningsorganisation. Antalet anställda uppgår till nio. Bolaget är noterat på Aktietorget och har cirka 1900 aktieägare. CSI som grundades 1979 är ett försäljningsbolag på den svenska marknaden. Bolaget är ensam återförsäljare för Philips CCTV-produkter, PA-, konferens- och pagingsystem. CSIs affärsidé är att erbjuda säkerhetsmarknaden ledande produkter och systemlösningar med hög servicegrad. Kunderna återfinns främst bland säkerhetsföretag, grossister, återförsäljare och installatörer. All försäljning i Sverige sker i enlighet med avtal med Philips. Bolaget har idag 14 anställda. Samgåendet kommer att skapa en ny koncern med en förväntad omsättning om cirka 50 mkr 2002 och beräknas visa lönsamhet samma år. Den nya koncernen kommer att ha kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Antalet anställda kommer att initialt uppgå till cirka 23. Den nya koncernen får en stor kompetens inom både teknik och försäljning, och därmed goda förutsättningar att utvecklas väl på den snabbt växande marknaden för övervakning i olika former. ISEC har intressanta lösningar för bl a webbaserad kamerabevakning som väckt internationellt intresse. Den nya koncernen kommer att kunna genomföra betydande besparingar genom effektivisering av de bägge organisationerna. Philips uttalar sitt positiva stöd för det föreslagna samgåendet. "Från Philips sida stöder vi detta samgående, då det på på flera punkter kommer att förstärka vår position på CCTV-marknaden" säger Jörgen Gunnnarson, försäljningsdirektör på Philips. ISECs styrelseordföranden, Rolf Bergström, säger att "ISEC:s styrelse har länge arbetat med att finna en lösning med långsiktig uthållighet, särskilt med hänsyn till de bekymmer som den svaga försäljningen medfört på likviditet och balansräkning under hösten. Den nya koncernen kommer att erbjuda ett starkt produkt och tjänsteutbud och bedöms stärka ISECs långsiktiga affärsmöjligheter" CSIs styrelseordföranden, Staffan Sandström, säger att "Samgåendet mellan företagen är enligt vår uppfattning mycket positiv för ISEC och dess aktieägare. Den föreslagna nyemissionen i kombination med förvärvet kommer att stärka ISECs långsiktiga affärsmöjligheter. Den nya koncernen blir ledande inom sitt område och kommer, med Philips stöd, att kunna erbjuda ett stark produkt- och tjänsteutbud samt en mycket stark försäljningsorganisation." Samgåendet mellan ISEC Intelligent Security och CSI Communication avses ske genom att ISEC genomför en riktad apportemission till ägaren av CSI Communication, CSI Scandinavia AB, helägt dotterbolag till RFB AB. Apportemissionen sker genom att ISEC utger cirka 1 575 000 nyemitterade aktier. Emissionen sker till kursen 5,61 kr per aktie, vilket motsvarar en total köpeskilling om cirka 8,8 mkr. Samtidigt med apportemissionen avses ISEC att kapitaliseras genom en riktad nyemission om cirka 1 000 000 aktier. Nyemissionen riktas till ett begränsat antal investerare och avses tillföra 10-12 mkr. Initiala kontakter har redan tagits med potentiella investerare som uttalat sitt intresse för den nya koncernen. Det föreslagna samgåendet är villkorat bl.a. av att nyemissionen kan genomföras enligt planerna samt att CSI och Philips överenskommer om vissa framtida villkor i sin affärsrelation. Apport- och nyemissionerna förutsätter bl a att styrelsen i ISEC erhåller ett beslut om bemyndigande vid en extra bolagsstämma avsedd att hållas den 21 december 2001 att besluta om apport- och nyemissionen. CSI Scandinavia AB och dess moderbolag RFB AB avser att delvis överlåta erhållna aktier i ISEC till S Sandström Invest AB. Detta bolag är helägt av Staffan Sandström, ordförande i CSI Communication AB. Efter genomförda transaktioner förväntas RFB via CSI Scandinavia AB vara ägare i ISEC med cirka 34 procent av aktierna, Staffan Sandström, genom bolag, cirka 11 procent, nya ägare genom nyemission cirka 30 procent och ISECs tidigare ägare cirka 25 procent. I samband med affärens genomförande kommer CSI Scandinavia att förvärva 42 000 aktier av Industrifondens innehav i ISEC. RFB är ett investmentbolag, främst inriktat på små och medelstora företag i Sverige. Ägare till RFB är Thomas Östensson, tidigare bl a ägare till ElektronikGruppen AB, och Gudrun Adenberg, tidigare bl a VD för bevakningsföretaget ABAB. Till ny arbetande styrelseordförande i ISEC föreslås Staffan Sandström, idag ordförande i CSI Communication och tidigare bl a verksam inom Skandia Investment, Strålfors och ElektronikGruppen. Till ny VD i ISEC föreslås CSI Communications nuvarande VD, Mats Bruce, tidigare bl a utvecklingschef inom Allgon AB. Nuvarande VD för ISEC, Niklas Barringer, kommer att ansvara för affärsutveckling och konceptförsäljning till större kunder i den nya koncernen. Informationsmaterial om samgåendet, villkor etc, kommer att finnas tillgängligt hos ISEC från den 14 december 2001. Helsingborg den 5 december 2001 För ytterligare information, vänligen kontakta: Niklas Barringer VD ISEC 070-606 38 02 niklas.barringer@isec.se Rolf Bergström Ordf. ISEC 070-515 85 40 rolf.bergstrom@bergstromtillvaxt.se Staffan Sandström Ordf. CSI 070-625 60 80 staffan.sandstrom@integrity.se Ytterligare information om ISEC Intelligent Security AB återfinns på www.isec.se Ytterligare information om CSI Communication AB återfinnes på www.csi- com.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00530/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00530/bit0001.pdf

Om oss

ISEC utvecklar och marknadsför audiovisuella övervakningssystem.

Dokument & länkar