Isofol meddelar att Lars Lind, Malin Björkmo, Bo Lundgren och Mats Ola Palm utsetts som ledamöter i bolagets valberedning

Report this content

GÖTEBORG, Sverige, 20 november 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), tillkännagav idag att enligt de principer för tillsättande av valberedning som antogs på årsstämman 24 juni 2020 ska valberedningen inför årsstämman 2021 utgöras av fyra ledamöter varav en ledamot ska utgöras av styrelsens ordförande. Ytterligare en valberedningsledamot får utses av minoritetsägare representerade minst 10 % av rösterna baserat på av Euroclear Sweden AB tillhandahållen aktiebok eller annan tillförlitlig information. Styrelsens ordförande skall inte vara ordförande i valberedningen. Övriga tre ledamöter inför årsstämman 2021 utgörs av representanter utsedda av de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget per den 30 september 2020.

Valberedningen

Av bolagets största ägare per den 30 september 2020 har Biofol AB, Handelsbankens fonder och Swedbank Robur fonder efter samtal med Isofols styrelseordförande utsett var sin representant till Isofols valberedningen enligt följande:

  • Lars Lind, utsedd av Biofol AB
  • Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Bo Lundgren, utsedd av Swedbank Robur Fonder
Därutöver har representanter för minoritetsägare vilka representerar ca 12 % av rösterna utsett Mats Ola Palm. Dessa tillsammans med bolagets ordförande utgör valberedningen.

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans ca 23,50% av det totala antalet aktier och röster i bolaget per den 30 september 2020.

Valberedningen utarbetar förslag till årsstämman avseende val av och arvode till styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer, de senare dessförinnan föreslagna av revisionsutskottet.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att skicka e-post till valberedningen@isofolmedical.com (rubrik: ”Isofols valberedning”) eller via brev till följande adress:

Isofol Medical AB (publ)
Att. Valberedningen
Arvid Wallgrens Backe 20
413 46  GÖTEBORG

För mer information, vänligen kontakta

Pär-Ola Mannefred, styrelseordförande
E-post: par-ola.mannefred@residenset.se

Isofol Medical AB (publ)
Jarl Ulf Jungnelius, CEO
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 november 2020, kl. 16.00.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Taggar: