Isofol tillförs 500 miljoner kronor genom övertecknad företrädesemission och utnyttjad övertilldelningsoption

Report this content

GÖTEBORG, Sverige, 14 juni 2021 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL) (”Isofol” eller ”Bolaget”), fullt garanterade nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), som avslutades den 10 juni 2021, var övertecknad. Mot bakgrund av den höga efterfrågan från strategiska investerare genomförs en riktad nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 100 miljoner kronor (”Övertilldelningsoptionen”). Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen tillförs Isofol cirka 500 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, helt eller delvis, i Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distribution, publicering eller offentliggörande skulle kunna vara i strid med gällande lagar eller regler. Ytterligare restriktioner är tillämpliga, vänligen se ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Resultatet av Företrädesemissionen om högst 62 524 474 aktier visar att 61 550 652 nya aktier, motsvarande cirka 98,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 27 532 079 aktier utan stöd av teckningsrätter av vilka 973 822 aktier, motsvarande 1,6 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats investerare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således övertecknad. Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har gjorts i enlighet med de beslutade tilldelningsprinciperna. Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer endast att skickas till de som har tilldelats aktier. Betalning ska ske i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Mot bakgrund av den övertecknade Företrädesemissionen har styrelsen för Isofol utnyttjat Övertilldelningsoptionen för att möta ytterligare efterfrågan från strategiska investerare genom en riktad nyemission av 15 625 000 nya aktier. Övertilldelningsoptionen tilldelades ett fåtal välrenommerade investerare, vilket breddar Isofols aktieägarbas.

Isofols vd, Ulf Jungnelius, kommenterar: ”Vi är mycket glada och nöjda med det starka stöd som både befintliga och nya aktieägare visat oss i företrädesemissionen som gjorde det möjligt att utnyttja Övertilldelningsoptionen. Företrädesemissionen i kombination med Övertilldelningsoptionen ger Isofol de finansiella resurser som krävs för att slutföra den globala fas III AGENT-studien och säkerställa finansiering bortom inlämnande av ansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten.”

Efter Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen kommer Isofols aktiekapital att öka med cirka 2 392 767,2 kronor till cirka 4 945 252,1 kronor och antalet aktier kommer att öka med 78 149 474 aktier till 161 515 440 aktier.

De aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring 15 juni 2021 och förväntas bli föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market den 18 juni 2021.

De aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter och genom utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen beräknas registreras hos Bolagsverket omkring 24 juni 2021 och förväntas bli föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market den 30 juni 2021.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Pareto Securities AB agerar Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen och den potentiella Övertilldelningsoptionen. Advokatfirman Vinge agerar juridisk rådgivare för Isofol, och Advokatfirman Schjødt agerar juridisk rådgivare för Joint Bookrunners. Ashurst LLP agerar juridisk rådgivare för Joint Bookrunners avseende amerikansk rätt.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: jungnelius@isofolmedical.com
Telefon: 0709-16 89 55

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Denna information är sådan som Isofol Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2021, kl. 10.00.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektal-cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna fler patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Isofol i någon jurisdiktion, varken från Isofol eller från någon annan.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle kunna stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registrering sker i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("US Securities Act"), eller med stöd av undantag från registreringsskyldighet enligt US Securities Act. De värdepapper som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras enligt US Securities Act eller enligt värdepapperslagar i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas, tas upp, vidareförsäljas, överföras eller levereras i USA, förutom i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringsskyldighet enligt US Securities Act och enligt eventuella tillämpliga värdepapperslagar i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att ske något erbjudande till allmänheten i USA av de värdepapper som omnämns häri.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", ”ska”, "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

www.isofolmedical.com

Taggar: