ISR Holding Bokslutskommuniké 2018

Report this content

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) halvårs- och bokslutsrapport för 2018 är nu publicerad på bolagets webbplats: www.israb.se 

Sammanfattning av delårsrapport

Bokslutsåret

Under året har bolaget inte genererat några rörelseintäkter. Rörelseresultatet för bokslutsåret uppgick till -20,9 mkr (-21,3) och bokslutsårets resultat uppgick till -21,0 mkr (-21,3). Bokslutsårets kassaflöde uppgick till 16,7 mkr (-21,8) varav kassaflöde från investeringsverksamheten 0 mkr (0) och från finansieringsverksamheten 34,0 mkr (-0,3). Resultat per aktie för bokslutsåret var negativt -0,85 kr (-1,15).

Delårsperioden 2018-07-01 - - 2018-12-31

Rörelseintäkter               0

Rörelseresultat               - 11 970 tkr

Resultat per aktie           - 0,49 kr

Soliditet                         83%

Bokslutsåret 2018-01-01 - - 2018-12-31

Rörelseintäkter               0

Rörelseresultat               - 20 867 tkr

Resultat per aktie           - 0,85 kr

Soliditet                         83%

Väsentliga händelser under det andra halvåret

-         2018-09-12 ISR rekryterar patienter för Fas IIa HIV-studie och dotterbolaget ISR Oncology skalar upp cancerprogrammet.

-         2018-09-20 Första patienten inkluderad i ISRs Fas IIa HIV-studie.

-         2018-10-04 ISRs Immunolidplattform utvidgas till Hepatit B.

-         2018-10-22 ISR diskuterar samarbete med kinesisk partner.

-         2018-11-13 ISR beslutar om riktad emission och företrädesemission.

-         2018-12-16 ISR tillförs 34,2 mkr från de båda emissionerna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

-         2019-02-04 ISR startar ett nytt bolag, ISR HBV AB.

VD Ola Winqvist kommenterar

ISR står nu väl rustat för att driva igenom företagets planerade kliniska studier och utvecklingsprogram efter den lyckade nyemissionen. Vi är tacksamma för marknadens stöd och förtroendet från aktieägarna. Speciellt glada är vi att institutionella investerare har uppmärksammat bolaget och dess utvecklingspotential. ISR är ett litet Life Science bolag men med en ambition, strategisk placering och en pipeline som ett större läkemedelsföretag.

ISR:s fokus på att utveckla läkemedel för att behandla kroniska tillstånd såsom HIV, HBV, TBC och cancer fortsätter. Vårt arbete med att utveckla vår Immunolidplattform börjar nu ge frukt. En av våra läkemedelskandidater visar lovande resultat i djurmodell av cancer när den kombineras med checkpoint-blockad. ISR Oncology driver nu utvecklingen av ISR050, där vi nu genomför säkerhetsstudier och positionerar oss för att tillverka och ta fram GMP-producerad batch och dokumentation för regulatorisk ansökan om att göra kliniska studier.

Bolagets Immunolidprogram har identifierat en läkemedelskandidat, som har en immunstimulerande profil som skulle kunna vara gynnsam för Hepatit B. Prekliniska studier pågår och kommer under våren intensifieras då marknaden har ett stort intresse för nya potentiella behandlingar av HBV.

ISR:s kliniska prövningsprogram rekryterar nu patienter där behandling av latent HIV-infektion med ISR048 undersöks för att försöka slå ut kroppens virusreservoarer. Fas II-studien beräknas vara slutförd under kvartal 3 2019. I diskussioner med experter så har patienter med HIV-resistens identifierats som en population som skulle kunna vara lämplig för immunstimulerande behandling med ISR048. Planer och kliniskt protokoll är under produktion där diskussioner med prövare i Asien och i Europa pågår. Planen är att studien kan komma igång under det andra halvåret 2019.

Det kommande året blir spännande. Jag ser fram emot att få läsa av den kliniska fas-II studien av HIV-patienter som behandlas med ART, att få starta en fas II-studie av HIV-patienter med ART-resistens och att få regulatoriskt godkännande för ISR050 för en onkologistudie. Med det gedigna prövnings och utvecklingsprogrammet hoppas jag kunna möta de förväntningar som finns hos marknaden och hos ISR:s aktieägare.

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 17:46 CET

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.israb.se

Certified Adviser                                Aktien

Erik Penser Bank                              Ticker:         ISR
Box 7405                                           ISIN-kod:    SE0008212195
103 90 Stockholm


Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

ISR står nu väl rustat för att driva igenom företagets planerade kliniska studier och utvecklingsprogram efter den lyckade nyemissionen.
Ola Winqvist, ISR Immune System Regulation Holding AB