• news.cision.com/
  • ISR/
  • ISR Immune System Regulation Holding genomför en riktad nyemission

ISR Immune System Regulation Holding genomför en riktad nyemission

Report this content

Styrelsen i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) (“ISR” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat om en riktad nyemission av högst 1 000 000 aktier till en teckningskurs om 5,0 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs 5 miljoner kronor före emissionskostnader ("Nyemissionen"). Nyemissionen har fulltecknats.

Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är fråga om en strategiskt viktig investerare som har ett långsiktigt intresse i Bolaget. Teckningskursen baseras på marknadsvärdering och förhandling med investeraren.

"Efter många konstruktiva diskussoner är det glädjande att Leif GW Persson visat ett gediget och långsiktigt intresse för att investera i ISR”, kommenterar VD Ola Winqvist

Efter nyemissionen kan det totala antalet aktier i Bolaget uppgå till maximalt 53 131 416 aktier och aktiekapitalet kan uppgå till maximalt 2 656 570,80 kronor. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om ca 1,88 procent av aktier och röster baserat på det totala antalet aktier i ISR vid tidpunkten för Nyemissionen.

Tecknare i Nyemissionen är Arastoupour & Persson Invest AB. Nyemissionen har fulltecknats. Teckningslikviden uppgår sammanlagt till 5 miljoner kronor och betalning ska ske kontant senast den 3 juli 2020.

RådgivareAdvokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till ISR i samband med Nyemissionen.

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den  29 juni 2020 kl 08.32 CET

Ola Winqvist
CEO, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

E-post: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel.
Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00 Email: certifiedadviser@penser.se

Aktien

Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195
www.israb.se    

Prenumerera

Dokument & länkar