• news.cision.com/
  • ISR/
  • ISR påbörjar nu den tidigare aviserade Fas IIa HIV studie i Stockholm

ISR påbörjar nu den tidigare aviserade Fas IIa HIV studie i Stockholm

Report this content

Som tidigare meddelats har ISR har fått godkänt av läkemedelsverket att genomföra en Fas IIa studie. Studien är nu också godkänd av den regionala etikprövningsnämnden.

ISR-003 studien kommer att inkludera HIV-infekterade patienter på bromsmedicin (ART) som kommer att lottas till att få tilläggsbehandling med GnRH-agonist (ISR048). Studien omfattar 26+26 patienter från infektionsklinikerna på Huddinge och Södersjukhuset i Stockholm. Patienterna kommer att behandlas med ART+/- ISR048 under 12 veckor och sedan följas upp efter ytterligare 12 veckor. Syftet med studien är att undersöka om GnRH-agonist (ISR048) kan avlägsna integrerat HIV DNA från smittade celler under pågående ART behandling. HIV-infekterade patienter med stabilt behandlad sjukdom under ett par års tid har låga eller icke mätbara virus nivåer i blodet, men HIV virus DNA finns dock integrerat i värdcellers arvsmassa, s.k. reservoarer. Dessa reservoarerna påverkas inte av ART terapi idag.

Samtliga läkemedel för HIV behandling som används idag angriper och riktar sig mot HIV viruset. ISR048 har en unik immunaktiverande mekanism som aktiverar infekterade T celler och kan få de latenta viruspartiklarna att igenkännas av specifika T celler och elimineras vilket är ett nytt angreppssätt av HIV.

Studien startar i slutet av Q1 början av Q2 och beräknas vara klar senhösten 2018.

”HIV infektioner behöver angripas på många olika fronter. Hittills har behandling syftat till att hämma viruset. ISR048 har en immunaktiverade mekanism som kan påverka HIV reservoarerna vilket nu kommer att prövas i den kliniska studien i Stockholm.”

kommenterar Ola Winqvist, VD för ISR.

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2018 kl. 13:07 CET.

Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden

[Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.] 

Prenumerera

Dokument & länkar