• news.cision.com/
  • ISR/
  • ISR tillförs 22,2 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

ISR tillförs 22,2 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

Report this content

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) (”ISR” eller "Bolaget") meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjade 7 645 466 teckningsoptioner, motsvarande cirka 93 procent av antalet utestående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 7 645 466 aktier till teckningskursen 2,90 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs ISR cirka 22 172 000 SEK före emissionskostnader.

Antalet teckningsoptioner av serie TO1 som har utnyttjats av styrelseledamöter och medlemmar av ledningen uppgår till cirka 97 500 st, motsvarande en teckning av cirka 97 500 aktier till ett värde om cirka 283 000 SEK.

”Det är oerhört glädjande att se att så många nyttjat sin teckningsoption och därmed visat tillit till vårt omfattande utvecklingsprogram. Det är ett spännande år vi är inne i och jag välkomnar såväl gamla som nya aktieägare till en spännande resa” kommenterar VD för ISR, Ola Winqvist

Bakgrund

Under det andra kvartalet 2020 genomförde ISR en företrädesemission av s.k. units, bestående av tre (3) nyemitterada aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i ISR. Utnyttjandeperioden löpte mellan den 24 februari 2021 och den 10 mars 2021.

Utnyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre veckor.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida,www.israb.se

Antal aktier och aktiekapital

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i ISR med 7 645 466 aktier, från 53 131 416 till  60 776 882 aktier. Aktiekapitalet ökar med 382 273,3 SEK, från 2 656 570,8 SEK till 3 038 844,1 SEK.För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner av serie TO1, uppgår utspädningen till cirka 12,6 procent.

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2021 kl 08.30 CET.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till ISR i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5030 1595
E-post: emissioner@mangold.se

Ola Winqvist
VD, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

E-post: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Om ISR
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner.
Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550

E-post: ca@mangold.se

Aktien
Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195
www.israb.se


Prenumerera

Dokument & länkar